Bilimsel Etkinlikler

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 6, Issue 4, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

 

» Volume : 06 | Issue : 04 | Year : 2017

Cover Page

 

Kırgız Halk Şiirinde “Ürkün” Yansımaları

H. Aşlar, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Öğrencilerin Şirketi: Galatasaray Lisesi Talebe Sandığı‘nın Kurulması ve Bilançosu

B. Batır, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Hızlı Okuma Teknikleri Eğitiminin Müzik Eğitiminde Ritmik Okuma Deşifre Becerisine Etkisi

S. Şaktanlı, M. Can Çiftçibaşı, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme

E. Alaca, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Kur’an’da “Ay’ın Yarılması” Mucizesi

H. Çelik, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.)

A. Kariev, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Tecrübi Bilgiden Sezgisel Bilgiye Rivâyetlerin Sıhhatini Belirlemede Sezgisel (İlham) Gücün İmkanı

M. Düzenli, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Hz. Peygamber’in “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatının ve İlk İnen Ayetlerin Rolü

E. Bayram, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Alâuddîn Semerkandî’nin Mîzânu’l-Usûlü Temelinde Semerkant Ekolünün Irak Ekolüne Muhalefet Ettiği Dil Bahisleri

Z. Dağ, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

İbnu’l-Esîr’in En-Nihâye Fî Garîbi’l-Hadîs Isimli Eserinde Allah’ın İsim ve Sıfatları Konusundaki Te’villeri

F. Gökçe, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Perception of Karrâmiyya in Mâturîdî Recources

Z. Alimoğlu Sürmeli, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış

M. Köylü, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

“Davud el-Kayserî’ye Göre Sufî Epistemolojisinin Temel Bir Kavramı Olarak “Keşf” ve Türleri”

M. Çakmaklıoğlu, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Bireysel Dini Tecrübe ve İşlevselcilik Açısından Kur’an Kıssaları

O. Eyüpoğlu, H. Çelik, M. Yıldız, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Абу Мансур Аль- Матуридинин Ахли китеп боюнча көз карашы

B. Murzaraimov, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Кыргызстандын тышкы миграциясынын динамикасы жана анын себептеринин анализи

B. Sulaymanova, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Faiz Haddi ve Para Arzının Döviz Kuru Üzerine Etkisi: Kazakistan Örneği

F. Sekmen, G. Ravanoğlu, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Örgütlerde Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Z. Bağcı, G. Demir, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

İşletme Yöneticilerinin Çevre Duyarlılığı ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

M. Karahan, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü

G. Kerse, C. Karabey, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Dönüştürücü Liderlik ile İşe Yabancılaşma Arasındaki İlişkide Algılanan Etik İklimin Aracı Rolü

M. Babadağ, O. İşcan, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Belediye Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Samsun İlkadım Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

M. Yüksel, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

A Research on Financial Literacy of Dumlupinar University’s Academic Staff

H. Çelikkol, M. Çelikkol, N. Özkan, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Çalışanların Duygusal Emekleri ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma

I. Aksel, Z. Bağcı, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

B. Eşitti, H. Erdem, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ön Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi

G. Karadeniz, B. Bayraktar, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz

S. Najimudinova, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği

C. Serinkan, M. Erdoğan, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme

R. Yılmaz, O. Çakın, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yükseköğretim Kurumlarının Rölü

M. Artysheva, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Marka Sadakati Oluşturma Aracı Olarak Transmedya Hikâye Anlatımının Yeri ve Değeri

O. Akgüç Çetinkaya, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

История развития иранского кино (до и после Исламской революции)

Y. Yurdigül, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Sinemaya Gitme Motivasyonları ve Film İzleme Tutumları: Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Yaşayan İzler Kitle Üzerine Bir Araştırma

G. Yoğurtçu, K. Yoğurtçu, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Internet Advertising on Consumers’ Point of View: Case of Erciyes University

N. Görkemli, B. Cetinkaya, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde

N. Ayhan, R. Camankulova, V. Narınova, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Managers' Opinions on Effects of Corporate Entrepreneurship Factors on the Performances of Health Institutions: Tokat Sample

A. Çağatay, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminin Turizm Sektörü Üzerine Etkisi

H. Candan, E. Oktay, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Evolution of Parliamentary Institutions in the Baltic States Emergence and Development of Parliaments in Estonia, Latvia and Lithuania

S. Kydyralieva, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Nahçivan Anıtlarının Azerbaycan Arkeolojisinde Bilimsel Önemi

T. Halilov, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Süveyş Kanalı’nın Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı

M. Serbest, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

Barack Obama Dönemi Avrupa Birliği-ABD İlişkileri

E. Akçay, (2017)

Abstract | References | Full Text PDF |