Bilimsel Etkinlikler

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 6, Issue 4, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

 

» Volume : 06 | Issue : 04 | Year : 2017

 
Kırgız Halk Şiirinde “Ürkün” Yansımaları
H. Aşlar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Öğrencilerin Şirketi: Galatasaray Lisesi Talebe Sandığı‘nın Kurulması ve Bilançosu
B. Batır, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Hızlı Okuma Teknikleri Eğitiminin Müzik Eğitiminde Ritmik Okuma Deşifre Becerisine Etkisi
S. Şaktanlı, M. Can Çiftçibaşı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
E. Alaca, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kur’an’da “Ay’ın Yarılması” Mucizesi
H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.)
A. Kariev, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Tecrübi Bilgiden Sezgisel Bilgiye Rivâyetlerin Sıhhatini Belirlemede Sezgisel (İlham) Gücün İmkanı
M. Düzenli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Hz. Peygamber’in “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatının ve İlk İnen Ayetlerin Rolü
E. Bayram, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Alâuddîn Semerkandî’nin Mîzânu’l-Usûlü Temelinde Semerkant Ekolünün Irak Ekolüne Muhalefet Ettiği Dil Bahisleri
Z. Dağ, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
İbnu’l-Esîr’in En-Nihâye Fî Garîbi’l-Hadîs Isimli Eserinde Allah’ın İsim ve Sıfatları Konusundaki Te’villeri
F. Gökçe, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Perception of Karrâmiyya in Mâturîdî Recources
Z. Alimoğlu Sürmeli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış
M. Köylü, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
“Davud el-Kayserî’ye Göre Sufî Epistemolojisinin Temel Bir Kavramı Olarak “Keşf” ve Türleri”
M. Çakmaklıoğlu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Bireysel Dini Tecrübe ve İşlevselcilik Açısından Kur’an Kıssaları
O. Eyüpoğlu, H. Çelik, M. Yıldız, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Абу Мансур Аль- Матуридинин Ахли китеп боюнча көз карашы
B. Murzaraimov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Кыргызстандын тышкы миграциясынын динамикасы жана анын себептеринин анализи
B. Sulaymanova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Faiz Haddi ve Para Arzının Döviz Kuru Üzerine Etkisi: Kazakistan Örneği
F. Sekmen, G. Ravanoğlu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Örgütlerde Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma
Z. Bağcı, G. Demir, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
İşletme Yöneticilerinin Çevre Duyarlılığı ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
M. Karahan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü
G. Kerse, C. Karabey, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Dönüştürücü Liderlik ile İşe Yabancılaşma Arasındaki İlişkide Algılanan Etik İklimin Aracı Rolü
M. Babadağ, O. İşcan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Belediye Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Samsun İlkadım Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
M. Yüksel, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
A Research on Financial Literacy of Dumlupinar University’s Academic Staff
H. Çelikkol, M. Çelikkol, N. Özkan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Çalışanların Duygusal Emekleri ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma
I. Aksel, Z. Bağcı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
B. Eşitti, H. Erdem, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ön Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi
G. Karadeniz, B. Bayraktar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz
S. Najimudinova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
C. Serinkan, M. Erdoğan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme
R. Yılmaz, O. Çakın, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yükseköğretim Kurumlarının Rölü
M. Artysheva, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Marka Sadakati Oluşturma Aracı Olarak Transmedya Hikâye Anlatımının Yeri ve Değeri
O. Akgüç Çetinkaya, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
История развития иранского кино (до и после Исламской революции)
Y. Yurdigül, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sinemaya Gitme Motivasyonları ve Film İzleme Tutumları: Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Yaşayan İzler Kitle Üzerine Bir Araştırma
G. Yoğurtçu, K. Yoğurtçu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Internet Advertising on Consumers’ Point of View: Case of Erciyes University
N. Görkemli, B. Cetinkaya, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde
N. Ayhan, R. Camankulova, V. Narınova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Managers' Opinions on Effects of Corporate Entrepreneurship Factors on the Performances of Health Institutions: Tokat Sample
A. Çağatay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminin Turizm Sektörü Üzerine Etkisi
H. Candan, E. Oktay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Evolution of Parliamentary Institutions in the Baltic States Emergence and Development of Parliaments in Estonia, Latvia and Lithuania
S. Kydyralieva, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Nahçivan Anıtlarının Azerbaycan Arkeolojisinde Bilimsel Önemi
T. Halilov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Süveyş Kanalı’nın Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı
M. Serbest, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Barack Obama Dönemi Avrupa Birliği-ABD İlişkileri
E. Akçay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |