Bilimsel Etkinlikler

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MJSS) Cilt: 9 Sayı: 4 2020 Ekim Sayısı Yayınlanmıştır

 1. Celâleddîn Devvânî’de (ö. 908/1502) Vahdet-i Vücûd Tasavvuru
  Sayfalar 1999 - 2009
  Esma ÖZTÜRK
 2. Musa Cârullah’ın Kur’an Anlayışı ve Yorum Metodu
  Sayfalar 2010 - 2022
  Hayrettin ÖZTÜRK
 3. Muallim Naci’nin Manzum Hikâyelerinde Kahraman Tipi
  Sayfalar 2023 - 2039
  Hakan DEĞİRMENCİ
 4. Modern Kırgız Edebiyatının “Balka”sı Aalı Tokombayev’in Sanatına Dair Bazı Fikir ve Tespitler
  Sayfalar 2040 - 2050
  Halit AŞLAR
 5. Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries
  Sayfalar 2051 - 2066
  Mustafa BIYIKLI
 6. Okul Öncesi Eğitim Paydaşlarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 2067 - 2078
  Ayhan BULUT
 7. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 2079 - 2091
  Davut SARITAŞ , Hasan Hüseyin KILINÇ
 8. İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma
  Sayfalar 2092 - 2112
  Emrah KOÇAK , Binali TUNÇ
 9. Ortaokul Öğrencilerinin Okul Doyumu İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki: Umudun Aracı Rolünün İncelenmesi
  Sayfalar 2113 - 2130
  Faruk Caner YAM , Hatice KUMCAĞIZ
 10. Üniversite ve Öğretmenlikle İlişkili Değişkenler Arasındaki İlişkiler ile Aracı ve Düzenleyici Etkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 2131 - 2144
  Gizem UYUMAZ , Enver SARI , Gözde UYUMAZ , Melike BURCU
 11. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Kullanabilme Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 2145 - 2158
  Gökmen GÜNEŞ , Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
 12. Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Virüsü Hakkında Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 2159 - 2172
  İ̇smail DÖNMEZ , Seraceddin GÜRBÜZ
 13. Ortaokul Öğrencileri İçin Fene Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 2173 - 2185
  Oktay KIZKAPAN , Oktay BEKTAS
 14. Özümseme Kapasitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 2186 - 2204
  Sibel DEMİRER , Şenay SEZGİN NARTGÜN
 15. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları İle Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 2205 - 2215
  Zeynep APAYDIN DEMİRCİ , Emel ARSLAN
 16. S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği
  Sayfalar 2216 - 2230
  Zülkif YALÇIN , Aysun SANDAL
 17. Türkiye’nin Cari Açık Dinamiklerinde Enerji Açığının Rolü ve Finansman Kalitesi
  Sayfalar 2231 - 2247
  İ̇lhan EROĞLU , Mücella BURSAL
 18. Enflasyon ve Dolaylı Vergiler Arasındaki Bağlantı: Türkiye Örneği
  Sayfalar 2248 - 2262
  Umut AKDUĞAN
 19. Türk Mimarisinde Çapraz “X” Motif ve İkonografisi
  Sayfalar 2263 - 2285
  Alev KURU ÇAKMAKOĞLU
 20. Salgınların Resim Sanatına Yansıması ve Nedim Günsür’ün “Kızamık” İsimli Eseri Üzerine
  Sayfalar 2286 - 2299
  Zuhal BAŞBUĞ
 21. Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri
  Sayfalar 2300 - 2310
  Altuğ ÇAĞATAY , Ümit ARSLAN
 22. Türkiye’de İhracat ve Yatırım Teşvikleri Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi
  Sayfalar 2311 - 2326
  Ayberk ŞEKER
 23. Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 2327 - 2336
  Aybüke CAN , Gökhan KERSE
 24. The Social and Economic Exchange Relationships in the Context of Organizational Commitment
  Sayfalar 2337 - 2348
  Burcu AYDIN KÜÇÜK
 25. Dijital Bankacılıkta Müşteri Memnuniyetinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 2349 - 2363
  Elçin NOYAN , Erdoğan GAVCAR
 26. Yönetici Desteğinin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sahiplenmenin Aracı Rolü
  Sayfalar 2364 - 2375
  Ergün KARA , Attila KAYA
 27. Gelir Düzeyi ve Sağlık Hizmet Talebi İlişkisi: Mikro Veriler ile Türkiye Örneği
  Sayfalar 2376 - 2392
  Esra DOĞAN
 28. COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Akademi, Medya ve İş Dünyası Perspektifinden İncelenmesi
  Sayfalar 2393 - 2406
  Gülşen KIRPIK
 29. MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği
  Sayfalar 2407 - 2417
  Hasan GÜL , Emin YÜREKLİ
 30. The Development of a Political Awareness Scale and Psychometric Testing on Nurses in Turkey: A Methodological Study
  Sayfalar 2418 - 2429
  Hilal KUŞCU KARATEPE , Aytolan YILDIRIM
 31. The Nexus between Political Risks and Foreign Direct Investment: An Empirical Analysis for North African Countries
  Sayfalar 2430 - 2446
  Cüneyt ÖZŞAHİN , Şerife ÖZŞAHİN
 32. Girişimciliğin Öteki Yüzü: Başarısız Girişimci Deneyimlerinden Dersler
  Sayfalar 2447 - 2458
  Vasfi KAHYA
 33. Examining the Commitment to the Organization of the Employees Who Work in a Organization against Stress, Workload and Psychological Empowerment
  Sayfalar 2459 - 2474
  Zafer ADIGÜZEL , İrem KUCUKOGLU
 34. Localization Strategy of Global Brand: Case Study of Coca-Cola
  Sayfalar 2475 - 2484
  Regina CAMANKULOVA , Niyazi AYHAN
 35. Reception Analysis for Violence and Reproduction Against Women in Turkish Media
  Sayfalar 2485 - 2500
  Türker ELİTAŞ
 36. Almanya’da Yaşayan Türklere Yönelik Ayrımcılık ve Dışlanmanın Alman Karikatürlerine Yansıması
  Sayfalar 2501 - 2518
  Vefalı ENSEROV , Eylem ŞENTÜRK KARA
 37. Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 2519 - 2530
  Ömer AYDIN , Suleyman YUKCU
 38. Türkiye’de Gıda Perakendeciliği Sektöründe Finansal Analiz ve Bir Uygulama
  Sayfalar 2531 - 2546
  Yakup ÜLKER , Öznur ARSLAN
 39. Sosyal Çalışmacı Adaylarının Koşulsuz Kendini Kabul Etme ve Merhamet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 2547 - 2559
  Zeki KARATAŞ , Metin ÖKSÜZ
 40. Core Antrenmanının Yatay Sıçrama Performans Özelliğine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması)
  Sayfalar 2560 - 2567
  Mehmet SÖYLER , İ̇dris KAYANTAŞ , Mehmet GUNAY
 41. An Investigation of University Students' Changes Occurred in Some Body Composition Measurements in Two Years
  Sayfalar 2568 - 2576
  Raif ZİLELİ , Mehmet SÖYLER
 42. Engelli ve Engelli Olmayan Yüzücülerin Kendini Sabotaj ve Benlik Saygısı Düzeyleri
  Sayfalar 2577 - 2588
  Yetkin Utku KAMUK , Sevcan TÜZÜN , Semra DOĞAN
 43. Effects of Novel Coronavirus (Covid-19) Pandemia in Incoming Tourist Volume of Hong Kong: A Comparative Analysis with Figures of Last Five Years
  Sayfalar 2589 - 2599
  Halil AKMESE , Ali̇ ILGAZ
 44. Helala Duyarlı Turistlerde Sürdürülebilir Turizm Gelişmesine Yönelik Algı Araştırması
  Sayfalar 2600 - 2610
  Hüseyin PAMUKÇU , Ömer SARAÇ , Orhan BATMAN
 45. Amartya Sen’in Düşüncesinde ‘Zenginliği Yönetme’ Problemi
  Sayfalar 2611 - 2621
  Ahmet Yavuz ÇAMLI
 46. Post-modern Dönemde Senaristin ve İzleyicinin Rolü: Yapay Zeka, İnteraktif Drama ve Sinemanın Geleceğine Dair Bir Öngörü
  Sayfalar 2622 - 2636
  Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN , Süleyman TÜRKGELDİ
 47. Özbekistan ve Kırgızistan'daki Anklav/Eksklav Alanlarının Çözüm Süreci
  Sayfalar 2637 - 2651
  Alaeddin YALÇINKAYA , Khusan ABIDZHANOV
 48. Baskıcı ve Dışlayıcı Han Milliyetçiliğinin Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)’da Yansımaları
  Sayfalar 2652 - 2666
  Gülşen ŞEKER AYDIN , Müge YÜCE
 49. Seçimlerde Sınırlar: “Başarılı” Bir Stratejik Taksimat Örneği Olarak Defne İlçesi’nin Kurulması
  Sayfalar 2667 - 2682
  Levent DUMAN
 50. “Kutadgu Bilig” ve “Prens” Eserleri Bağlamında Yusuf Has Hacib İle Machiavelli’nin Siyasetname Anlayışının İncelenmesi
  Sayfalar 2683 - 2692
  Ömer Faruk KARAMAN