Bilimsel Etkinlikler

Manas Journal of Engineering Dergisi (MJEN) Cilt 9 - Sayı 1 - 2021

Bağlantı:

 https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjen/issue/64132 

 

MANAS Journal of Engineering

CİLT: 9 - SAYI: 1

Araştırma Makalesi