Bilimsel Etkinlikler

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Elemanları'nın çalışmaları uluslararası düzeydeki dergilerde yayınlanmaya devam ediyor.

» Volume : 07 | Issue : 04 | Year : 2018
 

 Cover Page

 

An Investigation of Prospective Teachers’ 21st Century Skills Effect About Digital Storytelling Events
V. Donmuş Kaya, B. Akpunar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerin Ertelenmesi Sorununa Yönelik Çözüm Önerileri
M. Celikoz, Z. Seçer, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
6-Sigma Yöntemi ile Isı ve Sıcaklık’ Konusunun Öğretimi
G. Sontay, O. Karamustafaoğlu, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Öğretmen Adayları Hoşgörü Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Y. Gül, A. Alimbekov, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İslam Yargı Hukukunda Hâkimlik Müessesesi
R. Uslu, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İşlevsellik Açısından Ahlak-Din İlişkisi
O. Eyüpoğlu, E. Perşembe, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Orta Gelir Tuzağının Türkiye Açısından İncelenmesi ve Tuzaktan Çıkış Stratejileri
I. Alkan, A. Ümit, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Havayolu Şirketlerinde Finansal Bir Araç Olarak Hedging Yönteminin Kullanılması
S. Kendirli, A. Kaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Muhasebe Bilgisi Değer İlişkisi: BIST Gıda İçecek Sektörü Üzerine Bir Araştırma
H. Özçelik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kadınların Kariyer Engelleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler: Kırgızistan’daki Hizmet Sektörü Üzerine Bir Araştırma
H. Gül, A. Beyşenova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türkiye’deki Black Friday Etkinliğinin Tüketici Sinizmi Bağlamında Bir Değerlendirmesi
O. Akgüç Çetinkaya, E. Ceng, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
The volatility spillovers between Turkey and North Africa (ETM) stock markets: VARMA-BEKK GARCH model
E. Ağırman, G. Bozma, A. Ahmid, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Dizüstü Bilgisayar Seçiminde Değerlendirilen Kriterlerin Önem Düzeylerinin AHP ile Belirlenmesi: 1. ve 2. Sınıf Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Uygulaması
A. Aytekin, O. Kuvat, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
I Will Be an Astranout When I Grow Up, But How?
M. Öneren, T. Arar, E. Arar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlama Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Z. Yüksekbilgili, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Seçilmiş Bazı Risk Faktörlerinin İslami Borsalar Üzerindeki Etkileri
M. Hatipoğlu, T. Sekmen, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üretim İşletmelerindeki İç Kontrol Sisteminin COSO Standartlarına Uyum Derecesinin Belirlenmesi: Kocaeli İli Örneği
T. Hacıhasanoğlu, E. Kaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
M. Koçyiğit, A. Koçyiğit, G. Özel, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Hastane Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi
M. Çankaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Birey-Örgüt Uyumunun İş Tatmini Üzerine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma
B. Bağcı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Stratejik Esneklik ve Stratejik Duruş Arasındaki İlişki: Afyonkarahisar Mermer Endüstrisinde Bir Araştırma
H. Öcal, B. Özkara, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Finansmana Erişim Çerçevesinde Dünya Bankası Kaynaklı Özel Sektör Proje Kredileri: Türkiye Uygulaması
H. Lök, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Birleşik Defter Sistemi Olarak Defter-İ Kebirli Yevmiye ve Türk Muhasebe Eğitimindeki Yeri
O. Yazan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Faaliyetlerine İlişkin Muhasebe İşlemlerinin Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Muhasebe Standardı 11 Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama
S. Gönen, E. Erden, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı
H. Çiftçi, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Public Relations Activities during the Nation-Building Process in Turkey
H. Karaaslan Şanlı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İnsan İlişkilerinde Manipülasyon Ölçeği
H. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Özgeci Davranış Olgusuna İlişkin Epistemolojik Sorunlar Üzerine Bir İnceleme: Siyah, Beyaz ve Gri
M. Yeşilkaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Başka Bir Dünya: Ekotopya!
A. Maltaş Erol, K. Görmez, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kırgız Toplumunda Yaşlılık Ve Yaşlının Sosyal Statüsü
H. Ceylan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
A Comparative Semiotic Analysis: Transformation of Female Fans in Turkish Football ‘From Social Activity to Football Fan Identity’
A. Dever, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı ve Tükenmişlik İlişkisi: Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Örneği
S. Şahin, S. Güllü, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Gümrü-Moskova-Kars Antlaşmaları Kapsamında Muhacir ve Mülteci Problemi
A. Boy, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
T. Gök, C. İnce, E. Akgöz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Maliyet Kavramı: Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama
M. Güllü, M. Yaman, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Liderlik Davranış Tarzlarının Örgütsel Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Eğilimlerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma
S. Yıldız, U. Çolak, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İşgören Tatmin Düzeyinin Hizmet Kalitesine Etkisi: Bişkek-Kırgızistan Araştırması
C. İnce, G. Samatova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi: Kazakistan-Kırgızistan-Türkiye Karşılaştırması
E. Arslan, H. Kendir, F. Türkmen, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üçüncü Yaş Turistlerin Termal Konaklama İşletmelerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
U. Ceylan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kültürel Yabancılaşmaya Bağlı Otantiklik Arayışına Türk Dünyası Turizmi Cephesinden Bakış
Y. Bulut, B. Gülcan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İklim Değişikliğine Karşı Verilen Küresel Mücadele ve Avrupa Birliği
S. Erdoğan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Hegel’in “Hukuk Felsefesinin Prensipleri” Adlı Eseri Bağlamında Ahlakın Oluşumu
C. Çuhadar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğr. Gör. Nariste Kadiraliyeva, Türkiye’de gördüğü doktora öğrenimini başarıyla tamamladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva’nın yeni kitabı yayınlamdı.

Büyük yazar Cengiz Aytmatov’un 90. doğum yıl dönümü sebebiyle yazılan “Cengiz Aytmatov, 90” adlı kitap Turar Yayınevi tarafından Kırgızca, Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde basıldı.

Kitapta Cengiz Aytmatov’un hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında kısa bilgiler bulunuyor.

Media Manas