Bilimsel Etkinlikler

» Volume : 07 | Issue : 04 | Year : 2018

 Cover Page

 

An Investigation of Prospective Teachers’ 21st Century Skills Effect About Digital Storytelling Events
V. Donmuş Kaya, B. Akpunar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerin Ertelenmesi Sorununa Yönelik Çözüm Önerileri
M. Celikoz, Z. Seçer, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
6-Sigma Yöntemi ile Isı ve Sıcaklık’ Konusunun Öğretimi
G. Sontay, O. Karamustafaoğlu, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Öğretmen Adayları Hoşgörü Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Y. Gül, A. Alimbekov, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İslam Yargı Hukukunda Hâkimlik Müessesesi
R. Uslu, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İşlevsellik Açısından Ahlak-Din İlişkisi
O. Eyüpoğlu, E. Perşembe, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Orta Gelir Tuzağının Türkiye Açısından İncelenmesi ve Tuzaktan Çıkış Stratejileri
I. Alkan, A. Ümit, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Havayolu Şirketlerinde Finansal Bir Araç Olarak Hedging Yönteminin Kullanılması
S. Kendirli, A. Kaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Muhasebe Bilgisi Değer İlişkisi: BIST Gıda İçecek Sektörü Üzerine Bir Araştırma
H. Özçelik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kadınların Kariyer Engelleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler: Kırgızistan’daki Hizmet Sektörü Üzerine Bir Araştırma
H. Gül, A. Beyşenova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türkiye’deki Black Friday Etkinliğinin Tüketici Sinizmi Bağlamında Bir Değerlendirmesi
O. Akgüç Çetinkaya, E. Ceng, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
The volatility spillovers between Turkey and North Africa (ETM) stock markets: VARMA-BEKK GARCH model
E. Ağırman, G. Bozma, A. Ahmid, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Dizüstü Bilgisayar Seçiminde Değerlendirilen Kriterlerin Önem Düzeylerinin AHP ile Belirlenmesi: 1. ve 2. Sınıf Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Uygulaması
A. Aytekin, O. Kuvat, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
I Will Be an Astranout When I Grow Up, But How?
M. Öneren, T. Arar, E. Arar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlama Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Z. Yüksekbilgili, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Seçilmiş Bazı Risk Faktörlerinin İslami Borsalar Üzerindeki Etkileri
M. Hatipoğlu, T. Sekmen, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üretim İşletmelerindeki İç Kontrol Sisteminin COSO Standartlarına Uyum Derecesinin Belirlenmesi: Kocaeli İli Örneği
T. Hacıhasanoğlu, E. Kaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
M. Koçyiğit, A. Koçyiğit, G. Özel, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Hastane Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi
M. Çankaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Birey-Örgüt Uyumunun İş Tatmini Üzerine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma
B. Bağcı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Stratejik Esneklik ve Stratejik Duruş Arasındaki İlişki: Afyonkarahisar Mermer Endüstrisinde Bir Araştırma
H. Öcal, B. Özkara, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Finansmana Erişim Çerçevesinde Dünya Bankası Kaynaklı Özel Sektör Proje Kredileri: Türkiye Uygulaması
H. Lök, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Birleşik Defter Sistemi Olarak Defter-İ Kebirli Yevmiye ve Türk Muhasebe Eğitimindeki Yeri
O. Yazan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Faaliyetlerine İlişkin Muhasebe İşlemlerinin Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Muhasebe Standardı 11 Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama
S. Gönen, E. Erden, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı
H. Çiftçi, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Public Relations Activities during the Nation-Building Process in Turkey
H. Karaaslan Şanlı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İnsan İlişkilerinde Manipülasyon Ölçeği
H. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Özgeci Davranış Olgusuna İlişkin Epistemolojik Sorunlar Üzerine Bir İnceleme: Siyah, Beyaz ve Gri
M. Yeşilkaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Başka Bir Dünya: Ekotopya!
A. Maltaş Erol, K. Görmez, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kırgız Toplumunda Yaşlılık Ve Yaşlının Sosyal Statüsü
H. Ceylan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
A Comparative Semiotic Analysis: Transformation of Female Fans in Turkish Football ‘From Social Activity to Football Fan Identity’
A. Dever, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı ve Tükenmişlik İlişkisi: Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Örneği
S. Şahin, S. Güllü, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Gümrü-Moskova-Kars Antlaşmaları Kapsamında Muhacir ve Mülteci Problemi
A. Boy, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
T. Gök, C. İnce, E. Akgöz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Maliyet Kavramı: Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama
M. Güllü, M. Yaman, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Liderlik Davranış Tarzlarının Örgütsel Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Eğilimlerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma
S. Yıldız, U. Çolak, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İşgören Tatmin Düzeyinin Hizmet Kalitesine Etkisi: Bişkek-Kırgızistan Araştırması
C. İnce, G. Samatova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi: Kazakistan-Kırgızistan-Türkiye Karşılaştırması
E. Arslan, H. Kendir, F. Türkmen, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üçüncü Yaş Turistlerin Termal Konaklama İşletmelerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
U. Ceylan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kültürel Yabancılaşmaya Bağlı Otantiklik Arayışına Türk Dünyası Turizmi Cephesinden Bakış
Y. Bulut, B. Gülcan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İklim Değişikliğine Karşı Verilen Küresel Mücadele ve Avrupa Birliği
S. Erdoğan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Hegel’in “Hukuk Felsefesinin Prensipleri” Adlı Eseri Bağlamında Ahlakın Oluşumu
C. Çuhadar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğr. Gör. Nariste Kadiraliyeva, Türkiye’de gördüğü doktora öğrenimini başarıyla tamamladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva’nın yeni kitabı yayınlamdı.

 

» Volume : 07 | Issue : 03 | Year : 2018
  
 
Ünlü Kırgız Eleştirmen Salican CİGİTOV'un İlmî Kişiliği ve Makalelerine Bir Bakış
K. Göz, H. Aşlar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Bir Sözlü Tarih Metni Olarak Kıssa-i Zelzele ve Konusunun Anadolu Basınına Yansıması
M. Erol, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türk Asıllı Yabancı Uyruklu Bireylerin Türkiye’deki Eğitim Süreçlerinde Yaşadıkları Problemler
H. Dündar, B. Aksoy, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kırgız ve Türk Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Eğilimlerinin Saptanması
M. Gökalp, A. Kocasakal, P. Kızılhan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi
N. Çeliköz, Y. Ercan Gül, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İlkokul Öğrencilerinin Başarı Duyguları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi
C. Aldan Karademir, O. Deveci, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi
R. Akgün, H. Çetin, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Gözü ile Eğitime ve Yükseköğretime Bir Bakış
M. Koçyiğit, E. Eğmir, M. Akçil, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı 1.Sınıf Öğrencilerinin Programa İlişkin Beklentileri
A. Aslan, H. Koç, B. Büyüksevindik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Değer Eğitimi Modeli Olarak Ahilik
M. Kart, R. Yeşil, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi
F. Kayalar, H. Bahar, R. Polat, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Okul Müdürleri ve İşveren Gözüyle Mesleki Eğitimin Sorunları
H. Ergün, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Кыргызстанда радикалдашуу маселеси жана аялдардын орду
K. Eshenkulova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Peyzaj Tasarımında Etik ve Sorumluluk
F. Çelik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Bazı Avrupalı Ressamların “Kana’da Düğün” Konulu Eserlerine Üzerine
F. Başbuğ, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türkiye ve Batı Ülkelerinde Yüksek Din Öğretimi: Niteliksel Bir Karşılaştırma
M. Köylü, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Din Öğretimi Temelleri: Kırgızistan Örneği
C. Colaliyeva, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Taşköprülü-Zâde’ye Göre Öğretmenlik ve Öğrencilik Ahlakı
M. Korkmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İslam Hukukunda Şâyi Malın Kiralanması
E. Gülengül, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Meslek Yüksekokullarında Uygulanan İşbaşı Eğitimlerinde Boylamsal Bir Değerlendirme Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği
B. Arpat, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Tüketicilerin Rasyonel ve Hedonik Marka Algılarının Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkisi
O. Yılmaz, B. Yaprak, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Financial and Performance Analysis of Food Companies: Application of TOPSIS and DEA
F. Konuk, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Sosyal Medya Pazarlamaya Yönelik Tüketici Algılarının İncelenmesi: Kırgızistan Üzerinde Bir Araştırma
N. Gümüş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türk Dizilerindeki Ürün Yerleştirme Uygulamalarına Yönelik Tüketici Algılarının İncelenmesi Azerbaycan Üzerinde Bir Araştırma
N. Gümüş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Tedarikçi İlişkilerinin İnovasyona Etkisi: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma
M. Ozguner, Z. Ozguner, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Konaklama Sektöründe Duyusal Markalamanın Önemi: Beş Yıldızlı Bir Otel Örneği
M. Kara, S. Temiz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Analysis of Service Innovation Performance in Turkish Banking Sector Using a Combining Method of Fuzzy MCDM and Text Mining
S. Yuksel, H. Dinçer, S. Emir, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
The Effect of Investment Incentives and Export Credits on Country Export: The Case of Turkey
C. Başarır, A. Sarıhan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Weber's Pendulum: Does Change Perception of Authority at Work?
B. Ozkara, K. Ozcan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları
H. Çakır, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İdeoloji ve Sanat İlişkisi Bağlamında Sovyet Anıtsal Propagandası
M. Satır, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Internet Cafes, Young People and Game Interaction: a Study in the Context of Subculture
V. Çakmak, E. Aktan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Rüya Motifleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikolojik Semptomlarla İlişkisinin Sınanması
H. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türk, Kırgız ve Rus Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları: Kültürler Arası Karşılaştırma
H. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mükemmelliyetçiliği ve Sahip Oldukları Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
S. Avşaroğlu, M. Ulubey, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türkiye'de Kentsel Katı Atık Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
S. Güleç Solak, S. Pekküçükşen, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine
S. Pekküçükşen, V. Çelik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı; Isparta İli Üzerinden Nitel Bir Analiz
O. Acar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Seasonal Changes in Body Fat Ratios of Elite Athletes
K. Canuzakov, E. Zorba, M. Günay, B. Demirhan, A. Bayraktar, S. Geri, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси
M. Kocobekov, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Müşteri Sadakati Oluşturmada Algılanan Değerin Etkisi: Bir Cağ Kebap Restoranı Örneği
T. Türkmendağ, A. Hassan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Bölgesel Turlarda Algılanan Hizmet Kalitesinin Kritik Olaylar Tekniği (KOT) ile Ölçülmesi
S. Ardıç Yetiş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Restoran İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, İnovasyon ve Kurumsal Çevrecilik Arasındaki İlişkilerin Incelenmesine Yönelik Bir Araştırma
S. Sünnetçioğlu, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Otel Hizmetlerine Dair Konuk Beklentilerinin Kano Modeli İle Sınıflandırması ve Önceliklendirilmesi
R. Göral, C. Topuz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Tahtakuşlar Mirasının Keşfi: Yerel Halkın Tutumları Üzerine Bir Araştırma
A. Köroğlu, A. Acun, F. Esenkal Çözeli, M. Oflaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Mutfak Şeflerinin Teknolojiye Hazır Bulunuşluk (TRI) Durumlarının Değerlendirilmesi
H. Çalhan, R. Kılıçhan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Fast Food Tüketiminde Ailenin Rolü; Çanakkale Örneği
O. Taşpınar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
International Students, Nation Branding and the Good Country Index: Turkey Example
E. Akıllı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Redefining Diplomacy in the 21st Century
M. Aksoy, A. Çiçek, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |