Bilimsel Etkinlikler

» Volume : 06 | Issue : 01 | Year : 2017

Internet and Social Media Usage of Secondary School Students in Rural Areas
N. Gorkemli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış Space-Identity Interaction: a Conceptual and Theoretical Overview

S. Gulec Solak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

K. Yogurtcu, T. Özdil, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Farklılıklara Saygı Ölçeği’ nin Kırgız Kültürüne Uyarlanması

Y. Oksuz, E. Demir, C. Mamırova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

H. Cakir, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi

E. Hareket, H. Dündar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

İşgörenlerin İş ve Serbest Zaman Çatışma Düzeyleri ile Mesleki Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Ankara’daki 4-5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

A. Iskender, A. Yaylı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Кыргыз тарыхый романистикасы тууралуу жаңы табылгалар

H. Aslar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi

Y. Demirel, Y. Savaş, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Referans Seviyeleri Üzerinden İletişim Eğitimi: “Kırgızistan Örneği”

N. Ayhan, H. İşcan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi

I. Can, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar

H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

İbn Hacer El-Askalânî’ye Nispet Edilen “El-Münebbihât” İsimli Eser Üzerine

F. Gokce, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

Dergimizin Özel Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 05 | Issue : 05 | Year : 2016
 
Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği
M. Boz, B. Buluk, G. Aydınkaya, Y. Arslantaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Porter’in Jenerik Rekabet Stratejileri ve Performans İlişkisi; Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi Örneği
A. Peker, S. Özdemir, G. Kerse, T. Arsu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği
S. Urut Kelleci, A. Bostan, A. Yılmaz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitimin Rolü
M. Uygun, E. Güner, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üniversite Gençlerinin Girişimcilik Özelliklerinde Etkili Olan Faktörler
B. Bayraktar, G. Karadeniz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi
A. Maksudunov, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques
F. Gurbuz, A. Göleç, E. Şenyiğit, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği
A. Yamaltdinova, F. Yıldız, A. Eleren, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz
Y. Ulker, M. Uluköy, R. Kılıç, S. Yumuşak, S. Azaklı, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları
T. Ozdil, C. Yılmaz, A. Urdaletova, B. Tolun, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Z. Bağcı, T. Akbaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Faaliyetlerinin Uluslararası Karşılaştırması: Ampirik Kanıtlar
M. Erdogan, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Eğilimi ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
G. Sadykova, A. Eleren, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu
S. Taphasanoglu, K. Baynal, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üretim Planlama ve Kontrolün Atölye Yükü ile Eşzamanlı Gerçekleştirilmesi
O. Ersoz, A. Türker, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
  
 

Başarılı Doktora Tez Savunmaları 

KTMÜ Fen Bilimler Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencileri ve araştırma görevlileri Cıldızay ÖZBEKOVA, Ayçürök MACİTOVA, Canıl İSKAKOVA ve Aybek BÖDÖŞ О V aşağıda belirtilen konularda doktora tezlerini 21-22 Aralık 2016 tarihinde başarıyla savunarak 'doktor' ünvanını almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini tebrik eder, akademik hayatlarında başarılarının devamını dileriz.

Yüksek Lisans Öğrencilerimizin ve Mezunlarımızın Hazırladığı Projeler

Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzün yüksek lisans öğrencileri ve lisans mezunları, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi'nin Web sitesi ni geliştirme ihale sini kazandı. İhale kapsamında yapılandırılan web sitesi , 2016 yazında n beri kullanılmaktadır . Web sitesini geliştirme hakkını AIO şirketi (http://aio.kg/) kazandı . Söz konusu şirket , Kırgız istan-Türkiye Manas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 'nün mezunları Aykut Konushbaev ve Bektur Omuraliev ve yüksek lisans öğrencileri Boluşbek Y . Akım , Adalet Egemberdiev ve Şergazı Kokumbaev tarafından kurulmuştur. Site http://www.kenesh.kg/ adresinde sunulmaktadır . Ülkenin birçok büyük şirketlerinin katıldığı bilgi portalı ihale sini genç programcılar ın kazanma sı büyük bir başarıdır. Mezunlarımızı ve öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutlayarak, kendilerine başarı lar diliyoruz .

Öğrencilerimizin Bitirme Tezi Olarak Sundukları Projeler Hayata Geçirildi

Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Bektur Omurov tarafınan hazırlanan "Kırgız Cumhuriyeti atletizm yarışması için otomasyon sistemi " adlı , 2015-2016 öğretim-eğitim yılında bitirme tezi projesi olarak hazırlanan çalışmanın ürünü kullanılmaya başlandı . Proje dahilinde Kırgızistan'da yapılan atletizm oyunlarının otomasyonunun yapılarak, oyunları takip edenler için turnuvalar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Böyle bir sistemin geliştirilmiş olması; Orta Asya ülkelerinde bir ilktir.