EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Değerli ziyaretçilerimiz,

Bugün dünyada dil, edebiyat, tarih, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe, psikoloji, mantık gibi insanî bilimleri bünyesi içinde barındıran kurumların başında Edebiyat Fakültelerinin geldiği bir gerçektir. Bu bakımdan Edebiyat Fakültelerinde, ulusların ve halkların kültür ve uygarlık değerleri, bu değerlerin karşılıklı etkileşimi öğretilir ve derinlemesine araştırılır. Bu durum Edebiyat Fakültelerinin, hem ulusların bekasında, hem ulusal bilincin gelişmesinde hem de özgür düşünceli bireylerin yetişmesinde ve uygarlık değerlerinin derinliğine araştırılmasında önemli bir rol oynadığını gösterir. Bu bağlamda Türk uygarlığının beşiği Kırgızistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin temeli atılırken ilk kurulan fakültelerden biri Edebiyat Fakültesi olmuştur. Fakültemiz bünyesinde ilk olarak Türkoloji  ve Tarih Bölümleri açılmış; bu bölümlerimiz 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren ilk mezunlarını vermeye başlamıştır. Söz konusu bölümleri  önce Eğitim Bilimleri, sonra ise Sosyoloji, Felsefe, Doğu Dilleri ve Batı Dilleri Bölümlerinin açılması takip etmiştir.  Böylece Fakültemizde yedi bölüm yer almaktadır.
   
Fakültemizde sadece Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimiz değil, ortak kültür ve uygarlık değerlerine sahip olan diğer Türk ulus, halk ve toplulukları ile komşu ülkelerden gelen öğrencilerimize insanî bilimler, bilimsel anlamda verilmekte ve öğretilmektedir. Bu bölümlerimizden mezun olan öğrencilerimizin bir kısmı, Türk dili, tarihi ve edebiyatının çeşitli meseleleri ve temel değerleri üzerine master ve doktora yaparak başta Kırgızistan, Türkiye ve Rusya Federasyonu olmak üzere birçok ülkede geleceğin bilim adamları olarak yerlerini almaktadırlar. Mezunlarımızın bir kısmı ise orta dereceli okul, kütüphane, müze gibi kurumlarda görev almaya başlayarak hizmet kervanına katılmaktadırlar. Fakültemizin seçkin öğretim üye ve elemanlarının verdiği dersler ve öğrettiği bilgilerle, öğrencilerimizin Üniversitemizden mezun olmanın gururuyla Türk ve Dünya uygarlıklarının değerlerini daha iyi tanıyacaklarına, daha özgür düşüneceklerine ve Türk Dünyasına daha büyük hizmetlerde bulunacaklarına inancımızı tamdır. 

Fakültemiz şu anda hem Kırgızistan'da hem de Türkiye'de seçkin öğretim üye ve elemanlarını bünyesi içinde barındırmaktadır. Fakültemizde görevli çok değerli öğretim üye ve elemanlarımızın yaptıkları ve gelecekte yapacakları bilimsel araştırma ve projelerle, bilim dünyasına yenilikler getireceklerine ve Türk uygarlığının Dünya uygarlıkları içindeki yerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaklarına inancımız tamdır. İlk kurulduğu andan itibaren Fakültemizde Türk kültürü, uygarlığı ve Türk Dünyasının çeşitli meseleleriyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde 170'e yakın panel, konferans, seminer ve kongre gerçekleştirilmiş olunması ve bunların pek çoğunun organizasyonunda öğretim üye ve elemanlarımızın yer alması, esasında kısa sürede Fakültemizin ulaştığı bilimsel seviyeyi göstermesi bakımından önemlidir. Ancak biz bunları asla kâfi görmeyerek durmaksızın çok daha fazla çalışıp insanî bilimler alanında dünyanın en seçkin fakültelerinden biri olmak mecburiyetindeyiz. Bunu bütün meslektaşlarımızla,  Üniversitemizin misyonuna uygun bir şekilde başaracağımıza inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Fakültemizin kurulduğu andan bugüne kadar hizmette bulunan çok değerli meslektaşlarımıza ve personelimize; ayrıca bizi tercih eden geleceğimizn teminatı öğrencilerimize en içten sevgi  ve saygılarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA
Dekan Vekili