Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

1. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Faaliyetleri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programlama Birimi faaliyetlerine
aşağıda yer verilmiştir:
- Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
- Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
- Malî istatistikleri hazırlamak.

2. Bütçe ve Performans Programlama Birimi Faaliyetleri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programlama Birimi faaliyetlerine
aşağıda yer verilmiştir:
- Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
- Bütçeyi hazırlamak,
- Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
- Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
- Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
- Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
- Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek veyıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
- İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek.

3. Stratejik Planlama Birimi Faaliyetleri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Birimi faaliyetlerine aşağıda yer
verilmiştir:
- Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
- İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
- Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
- İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
- İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
- İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

4. Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Birimi Faaliyetleri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Birimi faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir:
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapmak,
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
- Ön malî kontrol görevini yürütmek,
- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

5. Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi Faaliyetleri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir:
- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak,analiz etmek ve yorumlamak.
- İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirereküst yöneticiye sunmak.
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine
getirmek.
- Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
- İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.