Haber ve Duyurular

AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİMİZİN DİKKATİNE

         Üniversitemizin Üst Yönetimi (Rektör, Rektör Vekili, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter) 30 Mart 2020 tarihinde video konferans yoluyla toplanarak aşağıdaki genelgenin yürürlüğe konulmasına karar vermiştir.

   Kırgız Cumhuriyeti Başbakanlığı, 31 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, Bişkek’te devam eden olağanüstü hâl uygulamasına ek tedbirlerin getirildiğini bildirdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Üst Yönetimi, Üniversite mensuplarına yönelik olarak COVID-19 ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavirliği

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavirliği’nin bildirisine göre, 24 Nisan 2020 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay CEENBEKOV tarafından Bişkek Şehrinde Olağanüstü Hal İlân Edilmesi Hakkında Kararname imzalanmıştır.

Söz konusu Kararnamede aşağıda belirtilen hususlar yer almaktadır:

11 Mart 2020 tarihinde yeni koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu (ileride ‘koronavirüs enfeksiyonu’ olarak anılacaktır) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (salgın) olarak ilân edilmiştir.      

18-23 Mart 2020 tarihleri arasında Kırgızistan’da 16 kişiye koronavirüs tanısı konmuştur.

Kırgız Cumhuriyeti Anayasası'nın 64. maddesinin 9. fıkrasının 2. bendi ile Kırgız Cumhuriyeti Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3., 4. ve 7. maddelerine binaen, vatandaşların yaşam, sağlık ve güvenliğini korumak, kamu düzenini sağlamak ve ayrıca koronavirüs enfeksiyonunun Kırgız Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerine yayılmasını önlemek üzere aşağıdaki tedbirlerin alınmasına

 

KARAR VERİLMİŞTİR:

 1. 25 Mart 2020 tarihi itibariyle saat 08:00’den 15 Nisan 2020 saat 08:00’e kadar Bişkek şehrinde olağanüstü hal ilân etmek;
 1. K.C. İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek KIDIRMAYEVİÇ OROZALİYEV’i olağanüstü hal süresince Kırgız Cumhuriyeti Bişkek şehrinin Sıkıyönetim Komutanı (ileride ‘sıkıyönetim komutanı’ olarak anılacaktır) olarak görevlendirmek;
 1. Olağanüstü hal rejiminin sağlanması için Kırgız Cumhuriyeti Bişkek şehrinde sıkıyönetim komutanlığını kurmak;
 1. Kırgız Cumhuriyeti Bişkek Şehri Sıkıyönetim Komutanlığı Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönerge düzenlemek ve onaylamak;
 2. Kırgız Cumhuriyeti Bişkek şehrinde aşağıdaki olağanüstü tedbirleri almak, vatandaşların hak ve özgürlüklerini geçici olarak kısıtlamak ve onların ek yükümlülüklerini belirlemek:
  1. Sokağa çıkma yasağı ilân etmek;
  2. Vatandaşlar için şehre giriş-çıkışlara yönelik sıkı güvenlik rejimi uygulamak;
  3. Vatandaşların evlerini (dairelerini), karantinaya alındığı veya tedavi gördüğü yerleri belirli bir süre için terk etmelerini yasaklamak;
  4. Kamu düzeni, stratejik ve nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı’nın yetkili birimleri tarafından korunmasını sağlamak;
  5. Gösteri, spor ve diğer kitlesel etkinliklerin yanı sıra grev, toplantı, miting, direniş ve yürüyüşleri yasaklamak;
  6. Yabancı uyruklu vatandaşlar dâhil olmak üzere bölge sakinleri olmayan ve kamu düzenini bozan şahısları daimi ikamet yerlerine veya olağanüstü hal ilân edilen bölgenin dışına çıkarmak (masraflar kendilerince karşılanacaktır);
  7. İşletme ve kuruluşların üretim ve dağıtım faaliyetlerini sürdürmesi için çalışma planlarında değişiklik yapmak; işletme, kurum ve kuruluşlar için özel çalışma rejimini oluşturmak, bunun yanı sıra ekonomik faaliyetlerinde oluşabilecek diğer sorunları çözmek;
  8. İşçi ve çalışanların kendi istekleriyle işten ayrılmalarını yasaklamak (mazeretli işten ayrılma dışında);
  9. Karantina uygulamak ve diğer salgına karşı sıhhi-epidemiyolojik tedbirleri almak;
  10. Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için kamu kurum, kuruluş ve işletmelerin kaynaklarını kullanmak;
  11. Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla çalışabilir vatandaşları iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması kaydıyla yardıma çağırmak;
  12. Olağanüstü hal ilân edilen bölgede mevcut durumu gerginleştirmek isteyen kitle iletişim araçlarını kontrol ve denetim altında tutmak;
  13. İletişim araçlarına yönelik özel kullanım kurallarını uygulamak;
  14. Diplomatik plakalı araçlar haricinde yabancı plakalı araçlar dâhil olmak üzere ulaşım araçların dolaşımını kısıtlamak ve kontrol etmek;
  15. Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde kimlik belgeleri kontrol etmek;
  16. Kişisel etkinliklerin (düğün, doğum günü ve diğer etkinlikler) düzenlenmesini kısıtlamak;
  17. Olağanüstü hal ilân edilen bölgede ikamet eden vatandaşlara aşağıdaki ek yükümlülükleri vermek:
 • Öz güvenliğini sağlamak için önleyici tedbirleri almak;
 • Günlük yaşamda gerekli güvenlik önlemleri almak, koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına neden olabilecek ihlâllere izin vermemek;
 • Kişisel koruyucu malzemeleri doğru şekilde kullanmak;
 • Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önleme kapsamında devletin iktidar kurum ve kuruluşlarına destek göstermek;
 • Koronavirüs enfeksiyonunun yayılma tehlikesi konusunda ilgili yetkili kamu makamlarını bilgilendirmek.
 1. Sıkıyönetim Komutanı tarafından Kırgız Cumhuriyeti Bişkek şehrinde koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması, vatandaşlarının yaşam, sağlık ve güvenliğinin korunmasını sağlamak;
 1. Vatandaşların yaşam, sağlık ve güvenliğin sağlanması, Kırgız Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerine koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesi için sıkıyönetim komutanına K.C. Sağlık Bakanlığı, K.C. İçişleri Bakanlığı, K.C. Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, bunun yanı sıra K.C. Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, diğer yetkili kamu ve yerel özyönetim organları tarafından mevcut imkân ve kabiliyetlerle destek verilmesini sağlamak;
 1. K.C. Yüksek Mahkemesi’ne; medeni, cezai, idari, yolsuzluk davaları, bunun yanı sıra Kırgız Cumhuriyeti Bişkek şehrindeki dava öncesi işlemlere ait materyallerin olağanüstü hal süresince başka bölgedeki mahkemelere nakletme hakkını tanımak;

K.C. Başsavcılığı’na:

 1. İşbu Kararnamede belirtilen tedbirlerin alınması ve geçici kısıtlamaların uygulanmasının yasaya uygun olup olmadığının kontrol edilmesini sağlamak;
 2. Kırgız Cumhuriyeti Bişkek şehrinde olağanüstü hal süresince kanunda belirtilen disiplin suçu soruşturma yetkisini değiştirme hakkını tanımak;
 1. Olağanüstü hal süresince mevcut durumun gerginleştirilmesini önlemek amacıyla kitle iletişim araçlarınca sıkıyönetim komutanı tarafından verilen bilgilerin yayılmasını sağlamak;
 1. İşbu Kararnamenin K.С. Jogorku Keneş'ine gönderilmesini sağlamak.
 1. İşbu Kararname imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

REKTÖRLÜK

Sayı: R.30.2020/4867                                                                                                   

Konu: Yardım hk.                                                                                                         

25.03.2020

 

Kırgız Cumhuriyeti’nin Koronavirüsü salgınıyla mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla ülke çapında bir yardım  kampanyası düzenlenmiştir. Sıradan vatandaşlar, girişimciler, kamu ve özel sektörde çalışanlar bu yardım kampanyasına katkı sağlamaktadırlar.

Üniversitemizin yönetimi, tüm akademik ve idari personelimizi COVID-19 ile mücadele kapsamındaki bu kampanyaya katılmaya çağırmaktadır.

Gönüllülük esasına dayalı olarak Üniversitemiz Genel Sekreterliğince toplanacak yardımlar, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın banka hesabına yatırılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Rektör Vekili

DAĞITIM:

 • Tüm Akademik ve İdari Birimlere

REKTÖRLÜK

Sayı: R.30.2020/4873                                                                                                  

Konu: Seyahat Belgesi hk.                                                                         

25.03.2020 

 

Bişkek Şehri'nde Koronavirüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen sokağa çıkma yasağından dolayı şehrin her sakininin evinden çıktığı zaman yanında kimlik belgesini ve aşağıda gösterilen belgeyi taşıması gerekmektedir.

Belgenin doldurulmasına ilişkin açıklamaların Üniversitemizin akademik personeline fakülte/yüksekokul sekreterleri tarafından, idari personeline ise Genel Sekreterlik tarafından yapılması hususunu rica ederim.

 

SEYAHAT BELGESİ

 

Tarih: _________________________________

Adı-Soyadı: ____________________________

Telefon Numarası: _______________________

Evden Çıkış Nedeni: _____________________

Evden Çıkış Saati: _______________________

Eve Dönüş Saati: ________________________

İkamet Yeri: ____________________________

Gideceği Yer: ___________________________

 

Not: Form “ftp:/rektörlük/asel asanbekova” adresinden temin edilebilir.

 

 

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Rektör Vekili

 

Kırgız Cumhuriyeti, Covid-19 nedeniyle 25 Mart 2020 tarihi itibariyle olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir.

Öğrenci, personel ve ailelerinin vize işlemlerinin bu süreçte aksamaması için Üniversitemizin Pasaport ve Vize Birimi aşağıda belirtilen saatlerde Cengiz Aytmatov Külliyesi Rektörlük Binası 1. Kat’ında pasaport kabul etmeye devam edecektir.

Buna göre pasaport kabul saatleri şöyledir: 

Pazartesi: 14:00-16:00

Çarşamba: 14:00-16:00

Cuma: 14:00-16:00