Haber ve Duyurular

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Elektrikli Kazan Dairelerinin Doğalgaza Dönüştürülmesi Yapım İşi

İHALE İLANI

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Elektrikli Kazan Dairelerinin Doğalgaza Dönüştürülmesi Yapım İşi;  Üniversitemiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği'nin 8. Maddesi'ne göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

Dokümanlar

 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

:Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cal Mikrorayonu No: 30/42, C.Aytmatov Yerleşkesi Rektörlük Binası, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Bişkek/KIRGIZİSTAN

 

b) Telefon ve faks numarası

: Tel (00996) 312 49 27 81-82-86-88

  Faks (00996) 312 54 19 35 - (00996) 312 54 39 65

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.     

2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü, miktarı

:Doğalgaz ile Isıtma

b) Yapılacağı yer

:Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi C. Aytmatov Kampüsü

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on (10) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

 

e) Yaklaşık maliyet

 

:Yer tesliminden itibaren 372 takvim günüdür.

 

: ******************* ABD Doları’dır. ( KDV  dahil )

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cal Mikrorayonu No: 30/42, C.Aytmatov Yerleşkesi Rektörlük Binası Senato Salonu

 

b) Tarihi ve saati

c)  İhale usulü

: 08/04/ 2020 Saat 14ºº (Kırgızistan Cumhuriyeti yerel saati)

: AÇIK İHALE

4-    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    

4.1.2.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

             1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

             2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

           1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

           2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4.  İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.5  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

4.1.6.  İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.      

4.1.7. İdari Şartnamede 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Esaslarında düzenlenen belgeleri.

4.1.8  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.9. İdari Şartnamenin 19 uncu maddesine göre, ihale konusu işin belirli kısımları Üniversiteden yazılı izin almak kaydı ile alt yüklenicilere yaptırılabilir.

4.1.10.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.11. İdari Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.

4.1.12. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

4.1.13.  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.1.14. İnşaatların yapımı ve tamamlanması safhalarında Kırgızistan Devleti Resmi Kurumlarından alınması gereken izin ruhsat ve benzeri belgeleri almak yüklenici sorumluluğundadır. (İdare gerekli yazışmalarda bulunacaktır.)

4.2- Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1-Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler.

4.2.2- İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

4.2.3- İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet İnşaat ve Mimarlık Kurumu tarafından verilen en az 2.derece İnşaat Lisansı ve en az teklif bedelinin  %80’ni veya %80’ninden fazlası olmak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son on beş (15) yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışındaki ülkelerde veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yapılan veya yapılmakta olan işlerden alınmış iş bitirme veya iş durum belgesi.

4.3.2.  İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda nitelikte personel çalıştırdığına ve çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler.

4.3.3.  İhale konusu yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; Doğalgaz Tesisleri ve Hatları, Isı Tesisleri ve Hatları, Eğitim Yapıları, Sağlık Yapıları, Kültür Tesisleri, Spor Tesisleri, Konutlar, İş Merkezleri, Resmi Yapılar, Oteller ve benzeri yapılar.3                                        

5-İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

6-İhale dokümanı “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Cengiz Aytmatov Kampüsü-Cal Bişkek/KIRGIZİSTAN” veya “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu Müdürlüğü YÖK Başkanlığı Ek Binası 4. Kat 06539 Bilkent/ANKARA” adreslerinde görülebilir ve 500 (beşyüz dolar) ABD Doları karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler ihale saatine kadar: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı-Cengiz Aytmatov Kampüsü Bişkek/KIRGIZİSTAN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.

8-İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel usulü ile sözleşme imzalanacaktır.

9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakit (ABD Doları) geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11-Konsorsiyum ve/veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez.   

12-Avans verilmeyecektir.