Cengiz Aytmatov Kampusü İçerisinde Bulunan Binaların ve Altyapı Tesislerinin İşletme Bakım ve Onarım İşi

İHALE İLANI

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Cengiz Aytmatov Kampusü İçerisinde Bulunan Binaların Ve Altyapı Tesislerinin

İşletme Bakım Ve Onarım İşi

 

•  İdarenin

•  Adresi : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

•  Telefon ve faks numarası : 0 312 49 27 81 - 0 312 54 19 35

•  Elektronik posta adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

•  İhale dosyasına internet erişimi : Dokumanlar (Rusça)

•  İhale Konusu Hizmetin

•  Niteliği, türü ve miktarı:

•  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; (Mekanik, elektrik, telefon tesisatları ve anten tesisatı bakım ve onarım işi);

•  İletişim Fakültesi; (Mekanik, elektrik, telefon tesisatları ve anten tesisatı bakım ve onarım işi);

•  Teknoloji Merkezi; (Kazan dairesinde bulunan kalorifer kazanları ve boiler sistemlerinin mekanik, elektrik tesisatlarına bakım ve onarım işi);

•  Sosyal Tesisler; (Kazan dairesinde bulunan kalorifer kazanları ve boiler sistemlerinin mekanik, elektrik tesisatı, trafolar ve 10 kV pano dairesinde bulunan hücrelerin bakım ve onarım işi);

•  61 Daire Blok Lojman ve 5 Müstakil Lojman; (Kazan dairesinde bulunan kalorifer kazanları ve boiler sistemlerinin mekanik, elektrik tesisatı, trafolar ve 10 kV pano dairesinde bulunan hücrelerin bakım ve onarım işi);

•  686 kişilik öğrenci evi; (Kazan dairesinde bulunan kalorifer kazanları ve boiler sistemlerinin mekanik, elektrik tesisatı, trafolar ve 10 kV pano dairesinde bulunan hücrelerin bakım ve onarım işi);

•  Kampüs Altyapı Tesisleri; (10 kV ana dağıtım merkezi, su kuyusu, çevre sulama sistemi ve Galeri içerisinde bulunan mekanik, elektrik ve telefon tesisatları pompa istasyonu ve vana odasının işletilmesi, bakımı ve onarımı da bu sözleşme kapsamındadır);

•  Kırgızkaya 110/10 kV indirici merkezi bakım onarım

•  Merkez bina trafo merkezi 10/0,4 kV bakım onarım

•  Süresi: 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü

•  İhalenin

•  Yapılacağı yer: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senato Toplantı Salonu Çıngız AYITMATOV Caddesi No:56 Bişkek

•  Tarihi ve saati: 07.Aralık.2016 Saat: 14:00

 

•  İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler

İhaleye katılacak gerçek, tüzel kişi veya kişiler aşağıdaki belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini teklif zarfına koymak zorundadırlar. Ayrıca ihale zarfının üzerine firmanın adı ve adresinin yazılması zorunludur.

•  “Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı” sayfaları teklif sahibi tarafından imzalanmış olarak teklif zarfına konulması

•  İsteklinin Kanuni İkametgâh Belgesi

•  Lisans Belgesi (Elektrik işleri için en az 110 kV çalışma belgesi şarttır)

•  Vekâletname

•  Teklif Mektubu (Form 1)

•  Benzer İş Yaptı Belgesi (varsa)

•  İşlerin Bölünerek Alt Taşeronlara Verilmeyeceği Taahhüdü (Form 2)

•  Yer Görme Belgesi (Form 3)

Teklif mektubunda (ekli örneğe göre) işin tamamı için, tek bir fiyat teklifi yazılacaktır.

Teklif mektubunda, şartnamelerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti olmaması gerekmektedir.

•  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

•  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve aynı adresten ücretsiz olarak alınabilir.

•  İhaleye teklif verecek gerçek, tüzel kişi veya kişilerin ihale dokümanını almaları zorunludur.

•  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığına veya Çıngız AYITMATOV Caddesi No:56 Bişkek adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

•  İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

•  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

•  Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.