Айыл чарба факультети

Ѳ нүгүү тарыхы

Айыл чарба факультети Кыргыз-түрк “Манас” университетинин 23.10.2007 күнү жана 2007 / 3-4 номердүү чечими менен уюштурулуп, 2008-2009 - окуу жылында даярдоо курсуна кабыл алынган студенттер менен биргеликте ѳ з иш-аракетин баштаган. “М ѳ м ѳ -жемиш жана талаа ѳ сүмдүкт ѳ рү” жана “ Ѳ сүмдүкт ѳ рдү коргоо” б ѳ лүмд ѳ рү - бакалаврдык билим берүүд ѳ . Бакалавр түрүнд ѳ берилген сапаттуу билим менен ѳ нүкк ѳ н дүйн ѳ лүк стандартта айыл чарба техникаларын жакшы ѳ зд ѳ штүрг ѳ н жана аны иш жүзүнд ѳ колдоно билген, ѳ ндүрүү планын жасап, аны менен катар проект түз ѳ билген, чечкиндүү, ѳ з ишине к ѳ ңүл коюу менен мамиле кылган айыл чарба инженерлерин даярдоо максатындабыз. Факультетибиз 2012-2013-окуу жылынын соңунда алгачкы бү т ү р үү ч ү лѳр ү б ү зд ү уядан учурду.

Факультетибизде бакалаврдык билим алуу мѳѳнѳт ү 4 жыл, тил бил үү де ң гээли жетишт үү болбогон студенттерге 1 жылдык даярдоо курсу берилет. Балон системасына ылайык окууну аяктаган студенттерибиз Т ү ркия мамлекетине жана Кыргызстанга жарактуу бакалаврдык диплом жана эл аралык аренага жарактуу диплом тиркемесин алуу укугуна ээ болушат. Учурда б ү т ү р үү ч ү лѳр ү б ү з “Айыл чарба инженери ” адистиги боюнча кызматка орношушууда. Факультетибизде жүргүзүлг ѳн сабактар теория т ү р ү ндѳ, участоктордо жана лабораторияларда практика ж ү з ү ндѳ ѳт ү лѳт. Бѳл ү мдѳрд ү н окуу пландары эл аралык стандартка ылайык даярдалган. Окуу имараттары, корпустар, аудиториялар, лабораториялар, дыйканчылыкты изилдѳѳ жана башка базанын т ү з ү л үү с ү ндѳ да учурдагы илимий талаптардын алкагында пландоо жана инвестициялоо ж ү рг ү з ү л үү дѳ.

Миссиябыз

Айыл чарба иш-чараларында жогорку дүйн ѳ лүк стандартка ылайык болуу, эл аралык стандартка ылайык AR-GE иштерин пландап, аны иш жүзүн ѳ ашыруу аркылуу айыл чарба тармагына жана бүтүнд ѳ й коомго пайдалуу, заманбап билимге ээ, Кыргызстан, түрк дүйн ѳ сү жана анын ичинен жалпы дүйн ѳ д ѳ болуп жаткан бардык жаңы нерселерден кабардар, улуттук аң сезими тунук, жаратылышты сүйг ѳ н, ага камкордук менен мамиле кылган, табийгый булактардын баркын жана анын туруктуулугунун маанилүү экендигин аңдап билген, туура ой-пикирде болгон, жоопкерчиликке тартууга дилгир, чечим чыгара билген, ѳ з күчүн ѳ ишенген, дүйн ѳ таанымы кенен (кругозор), кыргыз-түрк “Манас” университетинин бүтүрүүчүсү болгонуна сыймыктанган, чапчаң жана демилгечи жана ѳ ткүр мүн ѳ зг ѳ ээ, жаш айыл-чарба инженерлерин даярдоо биздин милдетибиз.

Пикир

Тарыхый миссияны а ң дап бил үү менен, билим жана технология аркылуу аймактык, дегеле мамлекет жарандарынын жашоо стандарттарын жогорку де ң гээлге чыгара ала турган, улуттук жана эл аралык билим бер үү , илимий-изилдѳѳ жана менчик сектор менен тыгыз байланышта болгон, билим жана технологияда, маданий, социалдык жана спорттук иш-чараларда ар дайым алдыда жана тапкыч болуу. Бардык иш-чараларда улуттук, илимий жана этикалык баалуулуктардан, сапат жагынан ѳтѳ жогору турган, билимин коомчулукка жайылта алган, шериктештери менен жылуу мамиле т ү з ѳ билген, коомчулукта кадыр-баркка ээ, маданияттуу, башкаларга ѳрнѳк катары кѳрсѳт үлүп, үлгү алына турган билим жана илимий-изилд ѳѳ очогу болуу.