Илимий иш чаралар

Экономика жана Башкаруу факультетинин студенттеринин ийгиликтери ийгиликтери

Экономика жана Башкаруу факультетинин студенттеринин ийгиликтери ийгиликтери

2017-жылдын 17-апрелинде Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде “Бизнести башкарууда заманбап багыттар: тенденциялар жана перспективалар” аттуу Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайларынын студент жана магистранттары арасында илимий-практикалык конференция болуп өттү. Бул конференцияга 9 университеттен 50 студент жана магистранттар докладдарын окушту.

Подробнее: Экономика жана Башкаруу факультетинин студенттеринин ийгиликтери ийгиликтери

Окуу жайыбыздын Экономика жана башкаруу илимдер факультетинин 3-курсунун студенткасы Айкан Кожоеванын жеңиши

Окуу жайыбыздын Экономика жана башкаруу илимдер факультетинин 3-курсунун студенткасы Айкан Кожоеванын жеңиши

Кыргыз-Түрк Манас университетинин Экономика жана башкаруу илимдер факультетинин « Экономика» бөлүмүнүн 3-курсунун студенткасы Айкан Кожоева “Мен Кыргызстанды өнүктүрөм” аттуу долбоордун финалында жеңип чыгып өз бизнесин ишке ашырууга 600 000 сом утуп алды . Бул долбоордо Айкан Кожоева койдун сүтүндөн сыр жасоочу фирма ачууну пландаган.

Долбоор боюнча кеңири маалыматты төмөнкү линктен алсаңар болот:

https://www.slideshare.net/iinvestkg/final-73858020

Математика бөлүмүнүн студенттеринин ийгиликтери

Математика бөлүмүнүн студенттеринин ийгиликтери

Табигый илимдер факультетинин математика бөлүмүнүн 4-курсунун студенттери Руслан Сиддиков жана Данияр Дыйканов 2017-жылдын 14-апрелинде Астана шаарында Л. Н. Гумилев атындагы Евразиялык улуттук университети тарабынан уюштурулган Х II эл аралык «Илим жана билим берүү – 2017» аттуу илимий конференцияга катышышып, жаш илимпоздор жана студенттердин арасынан Р. Сиддиков II даражадагы, ал эми Д.Дыйканов III даражадагы дипломго ээ болушту. Факультеттин студенттерин чын дилибизден куттуктап, ийгиликтерди каалайбыз.

Подробнее: Математика бөлүмүнүн студенттеринин ийгиликтери

Окуу жайыбыздын профессорунун ийгилиги

Окуу жайыбыздын профессорунун ийгилиги

Экономика жана башкаруу илимдери факультетинин деканынын орун басары, ф-м.и.к., профессор Анаркүл Урдалетованын Кыргыз Экономика Университетинин ректору, профессор Т. Камчыбеков жана Ж. Кыдыралиев менен биргеликте жазган “Финансы жана салым эсептөлөөрүнүн негиздери” аттуу окуу китебинин 2- басылмасы жарык көрдү. Бул китеп КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ЖОЖ студенттери үчүн окуу китеби катары тастыкталган.

Бул китеп көптөгөн маселеле жана мисалдарды камтыгандыгы менен өзгөчөлөнүп, бул багыттагы адистер үчүн гана эмес жөнөкөй окурмандар менен катар мектеп окуучулары үчүн дагы кызыктуу жана пайдалуу болоору күтүлүүдө.

Подробнее: Окуу жайыбыздын профессорунун ийгилиги

Жаш илимпоздорубузду куттуктайбыз!

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Илим боюнча департаменти тарабынан 2017- жылга төмөндөгү багыттар боюнча өлчөмү 150 000 сомго чейин грант бөлүп берүү конкурсу үстүбүздөгү жылдын 8- февралындан 25- февралына чейин өткөрүлгөн.

Подробнее: Жаш илимпоздорубузду куттуктайбыз!

MJSS, Manas Journal of Social Science, Volume 6, Issue 1, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 06 | Issue : 01 | Year : 2017

Internet and Social Media Usage of Secondary School Students in Rural Areas
N. Gorkemli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış Space-Identity Interaction: a Conceptual and Theoretical Overview

S. Gulec Solak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

K. Yogurtcu, T. Özdil, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Farklılıklara Saygı Ölçeği’ nin Kırgız Kültürüne Uyarlanması

Y. Oksuz, E. Demir, C. Mamırova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

H. Cakir, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi

E. Hareket, H. Dündar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

İşgörenlerin İş ve Serbest Zaman Çatışma Düzeyleri ile Mesleki Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Ankara’daki 4-5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

A. Iskender, A. Yaylı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Кыргыз тарыхый романистикасы тууралуу жаңы табылгалар

H. Aslar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi

Y. Demirel, Y. Savaş, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Referans Seviyeleri Üzerinden İletişim Eğitimi: “Kırgızistan Örneği”

N. Ayhan, H. İşcan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi

I. Can, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar

H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

İbn Hacer El-Askalânî’ye Nispet Edilen “El-Münebbihât” İsimli Eser Üzerine

F. Gokce, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

MJSS, Manas Journal of Social Science, Volume 5, Issue 5, 2016 Özel Sayısı Yayınlanmıştır...

Dergimizin Özel Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 05 | Issue : 05 | Year : 2016
 
Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği
M. Boz, B. Buluk, G. Aydınkaya, Y. Arslantaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Porter’in Jenerik Rekabet Stratejileri ve Performans İlişkisi; Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi Örneği
A. Peker, S. Özdemir, G. Kerse, T. Arsu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği
S. Urut Kelleci, A. Bostan, A. Yılmaz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitimin Rolü
M. Uygun, E. Güner, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üniversite Gençlerinin Girişimcilik Özelliklerinde Etkili Olan Faktörler
B. Bayraktar, G. Karadeniz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi
A. Maksudunov, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques
F. Gurbuz, A. Göleç, E. Şenyiğit, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği
A. Yamaltdinova, F. Yıldız, A. Eleren, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz
Y. Ulker, M. Uluköy, R. Kılıç, S. Yumuşak, S. Azaklı, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları
T. Ozdil, C. Yılmaz, A. Urdaletova, B. Tolun, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Z. Bağcı, T. Akbaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Faaliyetlerinin Uluslararası Karşılaştırması: Ampirik Kanıtlar
M. Erdogan, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Eğilimi ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
G. Sadykova, A. Eleren, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu
S. Taphasanoglu, K. Baynal, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üretim Planlama ve Kontrolün Atölye Yükü ile Eşzamanlı Gerçekleştirilmesi
O. Ersoz, A. Türker, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
  
 

PhD диссертациялык иштери ийгиликтүү корголду

PhD диссертациялык иштери ийгиликтүү корголду

КТМУ Табигый илимдер институту Тамак-аш инженерлиги багытынын докторанттары жана илимий кызматкерлери Жылдызай Өзбекова, Айчүрөк Мажитова, Жаңыл Искакова жана Айбек Бөдөшов төмөнкү темаларда PhD диссертация ларын 2016-жылдын 2 1-22 -декабр ын да ийгиликтүү корго п , PhD даражасын алганга татыктуу болушту . Кесиптештерибизди куттуктап, илимий иш тер ине ийгилик каалайбыз.

Подробнее: PhD диссертациялык иштери ийгиликтүү корголду

Магистратура студенттери жана бүтүрүүчүлөр тарабынын ишке ашырылган долбооролор

Магистратура студенттери жана бүтүрүүчүлөр тарабынын ишке ашырылган долбооролор

Университетибиздин Компьютердик инженерия бөлүмүнүн магистратура студенттери жана бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин веб-сайты боюнча тендерди утуп алды. Бул тендер алкагында сайт иштелип чыгып, 2016 жылдын жай айларынан бери колдонулуп келе жатат. Веб сайтты иштеп чыгуу укугун AIO компаниясы (http://aio.kg/) утуп алган. Айтып кетсек, бул компания Кыргыз-Түрк Манас Университетинин Инженерия факультетинин Компьютердик Инжененрия бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү Айкут Конушбаев жана Бектур Өмүралиев, ошондой эле магистратура студенттери Болушбек у. Аким, Адилет Эгембердиев жана Шергазы Кокумбаев тарабынан түзүлгөн. Сайттын шилтемеси: http://www.kenesh.kg/ . Жаш программисттер үчүн өлкөбүздүн Жогорку Кеңешинин маалымат порталын иштеп чыгууга жарыяланган тендерди өлкөдөгү көптөгөн чоң ишканалар арасынан утуп алуу чоң жетишкендик болуп эсептелинет. Бүтүрүчүүлөрүбүздү жана студенттерибизби бул жетишкендиги менен куттуктап, ишине ийгиликтерди каалайбыз.

Подробнее: Магистратура студенттери жана бүтүрүүчүлөр тарабынын ишке ашырылган долбооролор

Студенттердин дипломдук иштери иш жүзүндө колдонулууда

Студенттердин дипломдук иштери иш жүзүндө колдонулууда

Университетибиздин Компьютердик инженерия бөлүмүнүн студенти Бектур Өмүров тарабынан дипломдук иши үчүн даярдалган “ СПОРТТУН ООР АТЛЕТИКА ТҮРҮ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨТКӨРҮЛҮП ЖАТКАН МЕЛДЕШТЕРДИ АВТОМАТТАШТЫРУУ ” аттуу, 2015-2016- окуу жылында аткарылган дипломдук иштин негизинде долбоор ишке ашырылды. Долбоордун негизги максаты - оор атлетика спорту боюнча Кыргызстанда өткөрүлгөн мелдештерди автоматташтыруу жана күйөрмандарга жеринен түз маалымат ташуу. Мындай система Орто Азия мамлекеттеринин ичинде биринчи жолу иштелип чыкты.

Подробнее: Студенттердин дипломдук иштери иш жүзүндө колдонулууда