Илимий иш чаралар

Фергана өрөөнүндөгү салттуу аял кийимдери аталыштагы PhD диссертация

 “ Фергана өрөөнүндөгү салттуу аял кийимдери (ХIХ к. аягы –ХХ к. биринчи чейреги) ” аталыштагы PhD диссертация

Гуманитардык факультеттин Тарых бɵлүмүнүн кенже илимий кызматкери Г үлбарчын Дүндар, доцент Муратбек Кожобековдун илимий жетекчилигинде “ Фергана өрөөнүндөгү салттуу аял кийимдери (ХIХ к. аягы –ХХ к. биринчи чейреги) ” аталыштагы PhD диссертациясын 2016-жылдын 23-декабрда ийгиликтүү коргогоп, PhD наамын алды. Гуманитардык ф акультет тин атынан кенже илимий кызматкер Г үлбарчын Дүндарды куттуктап, илимий ишине ийгилик каалайбыз.