Илимий иш чаралар

Тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн ийгилиги

Тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн ийгилиги

Тамак-аш инженер лиги бөлүмүнүн илимий кызматкери PhD Жылдызай Өзбекова жана илимий жетекчиси т.и.д., проф. Асылбек Кулмырзаев менен биргеликте PhD докторлук диссертациясынын материалдары боюнча жазган Zhyldyzai Ozbekova, Asylbek Kulmyrzaev, « Fluorescence spectroscopy as a non destructive method to predict rheological characteristics of Tilsit cheese » Journal of Food Engineering, DOI 10.1016/j.jfoodeng.2017.04.023. аттуу макаласы SCI - Expanded деӊгээлиндеги 5 жылдык импакт фактору 3.512, 2016-жылдагы импакт фактору 3.199 болгон Journal of Food Engineering ( DOI 10.1016/j.jfoodeng.2017.04.023 ) журналда жарык көрдү.

Аты аталган илимий кызматкерибизди бул жетишкендиги менен куттуктап, мындан ары албан-албан ийгиликтерге жетишүүлөрүн каалайбыз!