Илимий иш чаралар

Химия инженерлиги бөлүмүнүн ийгилиги

Химия инженерлиги бөлүмүнүн ага окутуучулары х.и.к., доц. Күлүмкан Сартова,  PhD, доц.м.а. Эмил Омурзак, т.и.к. доц. Бакыт Боркоев жана башка окуу жайларда эмгектенген Гулнара Камбарова, Исаак Джумаев, Жыпаргүл Абдуллаева биргеликте жазган «Activated carbon obtained from the cotton processing wastes» аттуу макаласы SCI - деӊгээлиндеги импакт фактору 2,232 болгон  Diamond and Related Materials, (https://doi.org/10.1016/j.diamond.2018.11.011) журналында жарык көрдү.

Аты аталган ага окутуучуларыбызды бул жетишкендиги менен куттуктап, мындан ары албан-албан ийгиликтерге жетишүүлөрүн каалайбыз!