Илимий иш чаралар

Археологиялык экспедицияларыбыздын жыйынтыктары Евразиялык алкактагы изилдөө курамына кирди

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин археологиялык экспедициясы тарабынан жүргүзүлгөн изилдөө жыйынтыктары Евразиялык алкактагы изилдөө курамына кирди.

1). Коло доорундагы байыркы уруулардын миграциясы, ДНКсын изилдөөгө Евразиялык алкакта изилдөөгө жөлөк болду. Кыргызстандын Нарын жергесиндеги маалыматтар эрте коло дооруна таандык болуп аныкталышы эл аралык изилдөөдө кызыгууну арттырып жатат. Макакланын ысмы:  “The formation of human populations in South and Central Asia”, Narasimhan et al., SCIENCE 365, 999 (2019) 6 September 2019, Импакт-фактор: 41.037

2). Байыркы Теңир-Тоо жылкылары менен Батыш Сибирь, Казахстандагы алгачкы колго үйрөтүлгөн жылкылардын геномун (ДНК) Евразиялык алкакта изилдөөгө маалымат кошулган.  Макаланын ысмы: Tracking Five Millennia of Horse Management with Extensive Ancient Genome Time Series, Fages et al., 2019, CELL 177, 1419–1435 May 30, 2019 ª 2019 The Author(s). Published by Elsevier Inc.

Импакт-фактору: 36.216

MEDIAMANAS

http://mediamanas.kg/lang-ky/3360-arkeolojik-kaz-almalarnn-sonular-saygn-akademik-dergilerde-yer-ald.html