Факультеттин Кеңеши

ФАКУЛЬТЕТТИН КЕҢЕШИ

Проф. Докт. Хамза Чакыр (Төрага)

Проф. Докт. Хусейин Өгүт (Мүчө)

Проф. Докт. Мустафа Көйлү (Мүчө)

Проф. Докт. Мустафа Орчан (Мүчө)

Доц. Докт. Аслы Юрдигүл (Мүчө, бөлүм башчысы)

Доц. Докт. Юсуф Юрдигүл (Мүчө)

Доц. Докт. Адем Гөлеч (Мүчө)

Доц. Молдосейит Мамбетакунов (Мүчө, бөлүм башчысы)

Доц.м.а.Докт. Эрдоган Акман (Мүчө, бөлүм башчысы)

Доц.м.а.Докт. Гөкче Йогуртчу (Мүчө)