Жаратылышты колдонуу жана экология

Адистик:

520800 Жаратылышты колдонуу жана экология

Квалификациясы:

магистр

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

күндүзгү

Окуунун баасы жана төлөө формасы

Бюджет (акысыз)

Окууга кабыл алуу сынагы:

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин кирүү сынагы

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү:

Азыркы мезгилде адамдын иш аракеттеринин кескин өнүгүүсүнүн натыйжасы , айлана чөйрөгө болгон терс таасирлерди көбөйттү . Ошондуктан , жаратылышты коргоо жана анын байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу тармагындагы илим - билим багыттары , э ң маанилүү орунду ээлейт Ушул себептен экологиялык абалды көзөмөлдөөчү , калдыксыз жаңы технологияларды иштеп чыгуучу , өнөр жай объектилерин экспертизадан өткөрүүчү жана технологиялык чечимдерди кабыл алуучу адистерге болгон муктаждыктар чоң . Мисалы , бүгүнкү күндө экологиялык экспертизасы жок имарат , жол , фабрика , заводдорду ж . б . куруу мүмкүн эмес . Жаратылыштын мыйзамдарын жакшы билүү аны колдонууда жана чөйрөнүн экологиялык абалын баалоодо керек болгон практикалык суроолорду чечүүгө негиз болот . Мындай жагдайда « Жаратылышты колдонуу жана экология » билим багыты адамга бирден бир , эң керектүү кесиптерден болуп саналат . Бул билим багытындагы магистрлар илим изилдөө усулдары, т абигый илимдеги математикалык ыкмалар, ташуу кубулуштары, компьютердик технологиялар жана статистикалык ыкмалар,техногендик системалар жана тобокелчиликти баалоо,инженердик экономика жана менеджмент, экологиялык таасирлерди эсептөө экогеомаалыматтык системалар, заттарды бөлүү процесстери жана башка адистик сабактарды алышат . Магистрлар практикалык ишмердикти өнөр жай ишканаларын да , билим-илим мекемелерин де , башкаруу уюмдар да и лим изилдөө жана педагогикалык практика өтүүдө , кабыл алып, өздөштүрүшөт. Магистрдик диссертацияны жактоо каралган.

Адистикти колдонуу аймагы (Кайсыл жерлерде колдонулат, жумушка орношсо болот):

Адистикти колдонуу аймактары: республикалык жана аймактык жаратылышты колдонуу жана коргоо мекемелери; мамлекеттик пландоо, текшерүү, көзөмөлдөө жана баардык экологиялык экспертиза иштерин тескөө уюмдары (экотехнспекция) ; гидрометеорология кызматы; жергиликт үү жана тармактык экологиялык кызматтык иштер; тазалоо иштерин уюштуруу тармактары; химия-аналитикалык лабораториялар; санитардык-эпидемиологиялык станциия (СЭС); жаратылыштык коруктар; өнөр жай мекемелеринин жаратылышты коргоо бөлүктөрү; жогорку, орто, кесиптик жалпы билим берүү жайлары; долбоорлоо институттары, өнөр жай, маркетинг ,консалтинг компаниялары; массалык маалымат берүү каражаттары; экологиялык фирмалар, фонддор жана экологиялык долбоорлор. Магистрлардын кесиптик иш аракеттери: илимий изил дөөлөр , өндүрүштүк долбоорлор , башкаруу -уюштуруу иштери, билим берүү .Буга байланыштуу магистрлар төмөнкүдөй кызматтарда иштей алышат: инженер; мугалим-эколог; эколог-инспектор; эколог-аудитор; экология багыты боюнча илимий кызматкер.