Филология (Англис тили жана адабияты)

Даярдоо багыты :

Филология (Англис тили жана адабияты)

Квалификациясы:

Филолог

Окуу мɵɵнɵтү:

2 жыл

Окуу формасы

Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана ɵзгɵчɵлүгү :

Актуалдуулугу

Маалымат технологиясы өсүп жаткан азыркы убакта филологиялык билим берүү өзгөчө актуалдуу орунда турат. Филологиялык адистикке ээ болгондордун иш менен камсыз болуусу да жогорку деңгээлде.

«Филология» багытынын бүтүрүүчүлɵрүнүн кесиптик иш-аракеттери филология жана гуманитардык илимдер, тилдик, инсан аралык жана маданият аралык коммуникация чɵйрɵсүндɵ, билим берүү, маданият жана башкаруу мекемелеринде ишке ашырылат.

Кесиптик (магистр деӊгээлинде) билим алуу бүтүрүүчүгө өзү тандап алган чөйрөдө ийгиликтүү иштөөгө, универсалдуу жана предметтик-адистештирилген компетенцияларга ээ болууга, эмгек рыногунда социалдык мобилдүүлүккө жана туруктуулукка жетишүүгө өбөлгө түзөт. Мындан тышкары, чет тилдерде сүйлөй алуу – бул атаандашуу артыкчылыгына ээ болууга мүмкүндүк берет.

Дал ушул себептен, «Филология» багытынын (Англис тили жана адабияты) окуу программасынын максаты – салттык жана заманбап англис маданиятын, ошондой эле дүйнө элдеринин эң мыкты баалуулуктарын сын көз менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттын билим, илим, маданият жана саясатынын өөрчүшүнө салым кошо турган билимге ээ жана аны эффективдүү колдоно алган жогорку квалификациядагы англис тилчи жана адабиятчыларын даярдоо.

Филология (Англис тили жана адабияты) багытынын өзгɵчɵлүгү:

•  Багыты боюнча магистратура программасынын студенттери өздɵрүнүн жалпы филологиялык билим деӊгээлин гана жогорулатпастан, лингвистикалык компетенттүүлүгүн дагы өркүндөтөт жана ошондой эле илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү көндүмдөрүнө да ээ болушат.

•  Окутуучулар окуу процессинде чет элдик жогорку окуу жайлардын иш тажрыйбасын жана окутуу методикасын колдонушат.

•  Тил жана адабият теориясы боюнча сабактарды АКШ, Түркия жана башка чет өлкөлөрдөн келген окутуучулар беришет.

•  Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде окуган студенттер эки өлкөнүн - Кыргызстан жана Түркиянын дипломдорун алууга мүмкүнчүлүк алышат.

Адистик талап кылынган чөйрө :

Адистикти колдонуу багыттары

«Филология» багыты боюнча магистр-бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик иш-аракетин колдонуу чөйрөлөрү: илимий, илимий-педагогикалык жана башка мекемелерде илимий-изилдɵɵлɵрдɵ; жогорку кесиптик билим берүүнүн педагогикалык системасында; колдонмо (котормочулук, редакторлук, эксперттик, аналитикалык ж.б.) билим берүү, маданият, башкаруу, ММК мекемелеринде; тилдик жана социомаданий коммуникация тармагында жана башка социал-гуманитардык иш-аракеттердин чөйрөлөрүндө; билим берүү жана маданий мекемелерде долбоордук иш-аракет, адабий жана кɵркɵм–адабият музейлеринде, социал-педагогикалык, гуманитардык-уюштуруучулук, китеп чыгаруу басмаларында, массмедиялык жана коммуникациялык чɵйрɵлɵрдɵ; жогоруда саналган уюштуруу-башкаруу иш-аракеттеринде.

«Филология» багыты боюнча магистр-бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишинин объекттери болуп төмөнкүлөр саналат: англис тили анын теоретикалык жана практикалык, синхроникалык, диахроникалык, социомаданий жана диалектологиялык аспектисинде; кɵркɵм адабият (ата мекендик жана чет элдик), элдик оозеки чыгармачылык, анын тарыхый жана теоретикалык аспектилери жана ар түрдүү ɵлкɵлɵрдɵ жана региондордо орун алган мыйзам ченемдүүлүктөр; тексттердин түрдүү типтери – жазуу, оозеки жана виртуалдык (гипертекстти жана мультимедиялык объекттердин тексттик элементтерин кошкондо); оозеки жана жазуу коммуникация.