Журналистика

Даярдоо багыты:

Журналистика

Квалификациясы:

Журналист

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Окууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана ɵзгɵчɵлүгү :

 

XXI кылым – маалымат технологияларынын кылымы. Маалымат технологиялары жаатындагы инновациялык өнүгүүлөр жалпыга маалымдоо каражаттарынын ыкчам өнүгүүсүнө, аны менен бирге дүйнөнүн ааламдашуусуна алып келди. Мунун өзү маалымат технологияларынын коомдогу ролун жана ордун, социалдык-экономикалык, руханий-маданий тармактарга тийгизген таасирин терең илимий өңүттө изилдөө актуалдуулугун жаратты.

“Журналистика (басма сөз, телерадио журналистикасы, коомчулук менен байланыш)” багытындагы программанын негизги максаты – ЖМК жаатында кеңири теоретикалык билимге ээ, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо. “Журналистика” (басма сөз, телерадио журналистикасы, коомчулук менен байланыш) багытында магистранттарга түрдүү коммуникация теорияларынын негизинде изилдөө методдорун колдонуу менен илимий иштерди жүргүзүүгө, масс-медианын түрдүү аспектилерин анализдеп талдоого алууга багыт берилет.

“Журналистика (басма сөз, телерадио журналистикасы, коомчулук менен байланыш жана реклама)” багытындагы программанын магистр даражасы ыйгарылган бүтүрүүчү журналисттик ишмердүүлүктү жогорку деңгээлде алып бара ала турган милдетти жана коммуникация тармагында илимий изилдөөлөр менен байланыштуу, о.э. аталган багыт боюнча жогорку окуу жайларда окуу-педагогикалык ишмердүүлүккө багытталган милдетти ишке ашырууга даярдалат. Магистрант ЖМКнын бардык түрүндө (профессионалдык-чыгармачыл автордук журналисттик; долбоордук-аналитикалык; уюштуруучулук-башкаруучулук; профессионалдык-колдонмо; илимий-изилдөөчүлүк; окуу-педагогикалык) контентти түзүүдө жогорку деңгээлде профессионалдуу-чыгармачыл милдетти аткаруусу керек. “Журналистика” (басма сөз, телерадио журналистикасы, коомчулук менен байланыш) багытында магистратурага тапшыруу үчүн абитуриент “бакалавр” академиялык даражасы ыйгарылган мамлекеттик үлгүдөгү документке же жакын адистик боюнча “адис” квалификациясы ыйгарылган жогорку билими тууралуу документке ээ болушу шарт.

Адистик талап кылынган чөйрө :

“Журналистика” (басмасөз, телерадиожурналистикасы, коомчулук менен байланыш жана реклама) багытында журналистиканын магистри даражасы ыйгарылган бүтүрүүчү магистрлик программанын тибине жана профилине ылайык профессионалдык ишмердүүлүктүн төмөнкү түрлөрүн ишке ашырууга даярдалат:

•  профессионалдык-чыгармачыл автордук журналисттик ишмердүүлүк;

•  долбоордук-аналитикалык ишмердүүлүк;

•  уюштуруучулук- башкаруучулук ишмердүүлүк;

•  профессионалдык-колдонмо ишмердүүлүгү;

•  өнүдүрүштүк-технологиялык ишмердүүлүк;

•  илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүк;

•  илимий-педагогикалык ишмердүүлүк;

“Журналистика” (басма сөз, телерадиожурналистикасы, коомчулук менен байланыш жана реклама) багытында журналистиканын магистри даражасы ыйгарылган бүтүрүүчүлөрдүн профессионалдык ишмердүүлүгүнүн объектилери төмөнкүлөр:

•  ар түрдүү аудиториялык топторго даректелген ЖМК каналдары аркылуу таркатылган массалык маалымат,

•  ЖМК жана массалык коммуникациянын башка каражаттарынын функционалдашуусун иликтөө менен байланыштуу илимий маалымат.