Лингвистика (Котормо жана котормо таануу)

Даярдоо багыты:

Лингвистика (Котормо жана котормо таануу)

Квалификациясы:

Котормочу

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Окууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана ɵзгɵчɵлүгү :

 

"Котормо жана котормо таануу" багыты боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдоо программасы магистранттарга өз багыты боюнча негизги, кесиптик билим берип, билгичтиктерди калыптандырууга багытталган.

Лингвист-котормочулук кесипке даярдоо мамлекеттик билим берүү стандартына шайкеш келип, учурдагы котормо чөйрөсүндө жумуш берүүчүлөрдүн талаптарын эске алат.

Натыйжада котормочу:

•  чет тилдүү коомчулук менен оозеки сүйлөшө алат, өзү үйрөнүп жаткан тилде сүйлөгөн адамдар менен маданияттар аралык жана кесипкөйлүк деңгээлде пикир алышуунун эрежелерин жана салттарын билет;

•  котормо текстти стилдик өӊүттөн редакциялоо (анын ичинде көркөм котормону да) мыкты өздөштүрөт;

•  методологиялык принциптер жөнүндө маалыматка ээ болуп, илимий иш-аракеттердин методикалык ыкмаларын мыкты өздөштүрөт;

•  маалыматтарды алуу, топтоо, иштеп чыгуу үчүн жаңы технологияларды эркин колдоно алат;

•  тандап алган багытында же билим алган багытына жакын болгон тармактарда аспирантуралык/докторантуралык билим алууга даяр болот.

Адистик талап кылынган чөйрө :

Котормочулар төмөнкү багыттарда талап кылынат:

Уюмдук-коммуникациялык иш-аракет жүргүзгөн чөйрөдө:

•  оозеки жана жазуу түрүндөгү ырааттуу котормо жасоо;

•  жазма котормолорду оңдоп-түздөө.

Маалыматтык-аналитикалык иш-аракет жүргүзгөн чөйрөдө:

•  түрдүү татаалдыктагы жана тематикадагы текстти баяндоо, алар боюнча корутунду чыгаруу;

•  кесиптик (атайын) иш-аракет үчүн маалымат технологияларын колдонуу.

Илим изилдөөгө байланыштуу чөйрөдө:

•  жалпы кесиптик деңгээлди көтөрүү үчүн тил илими, маданияттар аралык байланыш, котормо таануу багыттарында жекече изилдөөлөрдү жүргүзүү;

•  базалык маалыматтарды калыптандыруу, түрдүү багыттагы терминологияны изилдөө, котормочунун жеке тезаурусун байытуу, котормо шайкештиктеринин активдүү корун кеңейтүү максатында туруктуу маалымат издөө иштерин жүргүзүү.