Менеджмент

Даярдоо багыты :

Менеджмент

Квалификациясы:

Менеджер

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Окуунун баасы жана төлөө формасы :

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Oкууга өтүү сынактары:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү :

Менеджмент биздин өлкөдө, жогорку окуу жайларда алына турган адистик катары пайда болгонуна аз гана мезгил өткөндүгүнө карабастан, абитуриенттер арасындагы популярдуулугу күн сайын өсүүдө. Бул адистиктин актуалдуулугун анын көп жактуулугу менен түшүндүрүүгө болот. Бул адистикти алган бүтүрүүчүлөр эл чарбасынын баардык тармактарында иштеп кете алышат: экономикада, бизнесте, өндүрүштө, мамлекеттик тармакта жана коомдук уюмдарда. Азыркы күндө эмгек рыногунда бирден-бир суроо-талапка ээ адистиктердин бири менеджер кесиби экени талашсыз. Жумуш берүүчүлөрдүн менеджерлерге болгон суроо-талабынын туруктуулугун камсыздаган негизги фактор - бул адистиктин менеджменттен тышкары, экономика, маркетинг, реклама, психология ж.б.у.с. багыттардагы илимдерди камтыган универсалдуулугу болуп саналат. Менеджменттин түпкү максаты өндүрүштүн жогорку натыйжалуулугун камсыздоо, ишканалардын, фирмалардын, уюмдардын ресурстарын жогорку деңгээлде колдонуу менен байланыштуу. Кыргызстан өңдүү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө менеджмент адистигинин мааниси эбегейсиз, себеби, баардык тармактарда уюмдарды башкарууда өндүрүмдүүлүк жана эффективдүүлүккө байланыштуу маселелер чечилбей келүүдө. Аналитикалык ой-жүгүртүү жөндөмдөрүнө ээ, инновацияларга ачык, атаандаштыктын шарттарына ылайык иш алып барууга даяр, жогорку квалификациялуу, профессионал менеджерлерди даярдоо - экономикалык өнүгүүнүн жана социалдык жыргалчылыкка жетүүнүн башаты экени шексиз.

Адистик талап кылынган чөйрө :

Менеджмент багытындагы магистратура программасынын бирден-бир максаты - дүйнөлүк деңгээлде атаандаштыкка туруштук бере ала турган жана иштеп кете ала турган, өз кесиби боюнча зарыл болгон билим жана билгичтиктерге, шык-жөндөмдөргө ээ компетенттүү менеждерлерди даярдоо болуп саналат.

Мындан тышкары өзүн илимий чөйрөдө сынагысы келген магистранттар илимий изилдөө иш-аракеттери үчүн, аспирантура жана докторантурада билимин улантуу үчүн зарыл болгон билимге ээ болушат. Натыйжада академиялык тармакта иштөө мүмкүнчүлүгү жаралат.

Магистратуранын бүтүрүүчүлөрүнүн профессионалдык колдонуу аймактары төмөндөгүлөр болуп саналат: экономикалык, өндүрүштүк жана социалдык тармактагы ар кандай уюмдар, акционердик коомдор, жеке менчик ишканалар, илимий-изилдөө уюмдары, консалтингдик компаниялар, орто жана жогорку окуу жайлары.