Социология

 

Даярдоо багыты :

 Социология

Квалификациясы:

 Социолог

Окуу мөөнөтү:

 2 жыл

Окуу формасы:

 Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү :

Актуалдуулугу: Демократия жана базардык мамиле ар тараптан өнүккөн жана кеңири тараган шартта социологиялык кызмат, ошондой эле социологиялык изилдөөлөр жашоону жана коомду туруктуу өнүктүрүүнүн алмаштыргыс каражатына айланган. Ошондуктан улам өзгөрүп турган социалдык жагдайда, айлана- чөйрөнүн улам алмашуу шартында, талдоочу, эксперт болуучу адистерге жана окуу жайларында социология сабагы боюнча мугалимдик кесипке муктаждык өсүүдө.

Өзгөчөлүгү: Теоретикалык жана прикладдык мүнөздөгү социологиялык изилдөөлөр өнүгүүнүн өзгөчөлүгүнүн себептерин, азыркы абалын жана кийинки багыт үчүн кеӊештерди берүүгө негиз болушат. Ошондон улам коомдук өнүгүүнүн маселелерин жана багыттарын анализдөө үчүн “магистр” даражасына ээ болгон профессионалдык адистер-социологдордун салымы кайталангыс.

Адистик талап кылынган чөйрө :

Социология багытындагы мигистратура программасынын бүтүрүүчүлɵрү тɵмɵндɵгү мекемелерде иштей алышат:

•  Илимий, илимий-изилдɵɵ жана анализдөө-долбоорлоо изилдɵɵ уюмдарында;

•  Республикалык жана мамлекеттик муниципалдык органдарда;

•  Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес орто, атайын жана жогорку окуу жайларында.