Тарых

Даярдоо багыты :

Тарых

Квалификациясы:

Тарыхчы

Окуумөөнөтү:

2 жыл

Окууформасы:

Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү :

Тарых бөлүмүнүн негизги изилдөө чөйрөсү атынан да көрүнгөндөй эле «тарых» болуп саналат. Тарых, бул адамзаттын алгачкы доордон берки өтүмүшүн изилдеп, аны үйрөнүүгө арналган илим. Биз кайдан келдик, кайда баратабыз? Биз кимбиз? Байыртадан бери кандай тарыхый жолду басып өттүк жана кандай келечекке багыт алдык?

Мындай суроолорго жалпысынан тарых жооп берет. Андыктан тарых бир эле убакта жалпы адамзаттын жана ошондой эле жеке калктардын эс тутуму болуп саналат. Бир калктын эс тутумунун жоголушу ал калктын трагедиясына айланат. Ошондуктан тарых кечээ жана бүгүн кандай актуалдуу болсо, эртең дагы так ушундай эле актуалдуулугун жоготпойт. Анткени ар илимдин булагы тарыхка барып такалат, а түгүл табигый илимдер да тарыхка кайрылууга мажбур. Медицина тарыхсыз, философия тарыхсыз, адабият тарыхсыз, дипломатия тарыхсыз түшүнүлбөгөндөй эле, эл аралык мамилелерди да тарыхы жок түшүнүү мүмкүн эмес. Андыктан тарых убакыттын өтүшү менен унутулуп калган билим тармагы эмес.

Адистик талап кылынган чөйрө :

Тарых адистигин аяктаган магистранттар, өздөрүнүн өлкөсүнүн тарыхынан сырткары түрк дүйнөсү жана эл аралык тарых илими туурасында кеңири маалыматтарды ала алышат. Аты аталган бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү, учурда жумуш менен толук камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ: изилдөө, саясий, башкаруучулук, консалтинг жана билим берүү иш-чаралар ы , орто мектептер, кесиптик орто жана жогорку окуу жайлар да ; маданий жана билим берүү мекемелеринде (музейлер, китепканалар, архив, эстеликтер жана маданий баалуулуктарды коргоо бирикмелер, жеке ишканаларда); жалпыга маалымдоо каражаттарын да (радио, теле, гезит, журнал ) саясий серепчи катары; м амлекеттик органда рда (борбордук жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары); жергиликтүү жана эл аралык уюмдар да , негиз г и эксперттер катары ж.б. Магистратурадан кийин тарых адистиги боюнча докторантурада билим алуу мүмүкүнчү гү б ар .