Филология (Тюркология)

Даярдоо багыты :

Филология ( Түркология )

Квалификациясы:

Түрколог

Окуу мɵɵнɵтү:

2 жыл

Окуу формасы

Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана ɵзгɵчɵлүгү :

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Коомдук илимдер институтунун Түркология багытында негизги сабактар катары кыргыз тили жана адабияты, түрк тили жана адабияты окутулат. Мындан тышкары учурдагы башка түрк элдеринин жана тарыхый түрк элдеринин тилдери менен адабияттары да окутулат. Тил жана адабият улуттук менталитетти чагылдыргандыктан жана кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болгондуктан кыргыз тилин жана адабиятын изилдөө, аларды окутуу иши дайыма өз актуалдуулугун сактап келет. Ушундан улам Түркология багыты салттык жана заманбап кыргыз, түрк маданияттарын, ошондой эле дүйнө элдеринин эң мыкты баалуулуктарын сын көз менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттын билим, илим, маданият жана саясатынын өөрчүшүнө салым кошо турган деңгээлдеги билимге ээ жана аны эффективдүү колдоно ала турган жогорку квалификациядагы кыргыз тилчи жана адабиятчыларын, түрк тилчи жана адабиятчыларын даярдап келет.

Багыт системалык жана динамикалык ой жүгүртүүгө ээ, коомдун өнүгүүсүнүн комплекстүү маселелерин объективдүү түрдө чече алган чынчыл, гуманисттик көз караштагы адистерди калыптандырууга багытталган билим берүү максатын көздөйт. Алар сапаттуу жана ар тараптуу илим жана билимге ээ болушат.

Маалым болгондой, ушуга окшош эле миссияны өлкөнүн башка ЖОЖдорунун тийиштүү кафедралары жана институттары да аткарып келет. Бирок Түркология багытынын өзүнүн өзгөчөлүгү бар – бул жерде кыргыз тили жана адабияты менен катар башка түрк элдеринин да, тарыхый түрк урууларынын да тилдери жана адабияттары окутулат. Натыйжада багытыбыздын бүтүрүүчүлөрү байыркы доорлордон учурга чейин уланган эволюциялык өнүгүүнү эске алып, учурдагы башка түрк элдеринин тилдери жана адабияттары менен салыштырып, сыпаттама, салыштырма, тарыхый-салыштырма изилдөө методдорун колдонуп, кыргыз филологиясынын маселелерин диахрондук жана синхрондук жактан дагы да кененирээк изилдей ала турган билим жана жөндөмдүүлүктөргө ээ болуп чыгат.

Адистик талап кылынган чөйрө :

Адистикти колдонуу тармагы:

Магистр даражасын алган бүтүрүүчүлөрүбүздүн кесиптик ишмердүүлүгү филология жана гуманитардык илим тармагында, билим берүү жана маданият тармагында иш алып барган мекемелерде жүргүзүлөт.

Бүтүрүүчүлөрүбүздүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектилери:

•  Кыргыз жана түрк тилдери;

•  Кыргыз жана түрк адабияттары, фольклор;

•  Тексттин ар кандай түрлөрү – жазма, оозеки жана виртуалдык тексттер ( анын ичинде мультимедиалык объекттердин гипертексттери жана тексттик элементтери);

•  Оозеки жана жазма коммуникация.

Түркология багытынын бүтүрүүчүлөрү   төмөндөгү   багыттарда иштей алышат:

•  Орто мектептерде, атайын адистик окуу жайларда, тил борборлорунда кыргыз тили жана адабияты мугалими, түрк тили жана адабияты мугалими;

•  Фонд жана долбоорлордо изилдөөчү;

•  Котормо агенттиктеринде котормочу;

•  Ар түрдүү басылмаларда редактор, корреспондент;

•  ЖМКларда журналист;