Инженердик факультетинин семинарлары
Hits : 692

Компьютер инженерлиги бөлүмү

Чубак Темиров 12 .10.17

Программалоонун учурдагы абалы жана мүмкүнчүлүкт ɵ рү . “ SunRise ” компаниясы

 

Ак Моор Ян 26 .10.17

ММК тармагындагы маркетинг

 

Ага окутуучу Айжаркын Саит кызы 07.12.17

Кыргызстандагы телекоммуникациялык технологиялар

 

Проф. Др. Улан Бримкулов, Ага окутуучу, т.и.к. Чинара Жумабаева, Ага окутуучу Касым Барыктабасов 21.12.17

Кокустук процесстердин касиеттерин божомолдоо маселелеринде дискреттик марков апроксимациянын тактыгы

 

Проф. Др. Улан Бримкулов, Ага окутуучу, т.и.к. Чинара Жумабаева, Ага окутуучу Касым 11.01.18

Билим берүүдө маалымат технологиялары: Билим алууну баалоо куралдары

 

Ага окутуучу Кенан Дөнмез 09.01.18

Маалымат технологиялар борборун башкаруу жана уюштуруу

 

Ага окутуучу М. Селим Элмалы 08.02.18

USB байланышынын ɵ нүгүүсү

 

Ага окутуучу Айбек Аданбаев 06.04.18

Кыргызстандагы санариптик тележайылтуунун өнүгүүсү

 

Доц.м.а. , Др . Рита Исмаилова 11.05.18

Keystroke динамикасын карап чыгуу.

 

Химия инженерлиги бөлүмү

Проф. Др. Ричард Палмер, Свонси Университети 11 .10.17

Жарыяла же жок бол: илимий макалаларды жазууда автор жана редактордун тажрыйбасы

 

Проф. Др. Ричард Палмер,Свонси Университети 11.10.17

Чоңдугун ѳзгѳртүүгө мүмкүн болгон наноструктуралар жана алардын электрондук түзүлүштөрү

 

Доц.м.а. , Др. Эмил Омурзак уулу 11.10.17

ZnO наноматериалдарын синтездөө жана алардын касиетин контролдоо

 

Ага окутуучу, PhD. Айчүрѳк Мажитова 14.11.17

Тамак-аш азыктарынын кутулоо материалдарынын натыйжасында булганышы

 

Проф. Др. Селехаттин Гүлтекин 0 5.1 2 .17

Инженердик билиминде математиканын мааниси.

 

До ц . Др. Бакыт Боркоев 09.01.18

Кыргызстандагы чийки заттардан техникалык керамикаларды алуунун өзгөчөлүктөрү

 

Проф. Др. Осман Туткун 0 6. 0 2.1 8

Аралашпаган суюк буунун коюлаштыруу кезинде жылуулук жана масса алмашуу ылдамдыктарын изилдөө

 

Доц. Др. Калипа Салиева 13.03.18

Өсүмдүк калдыктарынын адсорбциондук касиеттерин изилдөө

 

Доц. Др. Күлүмкан Сартова 10.04.18

Кыргыз Республикасындагы өсүмдүктөр сырьесунун калдыктарын комплекстүү кайрадан иштетүү

 

Проф. Др. Али Осман Солак 08.05.18

Биосенсор капталган нанобѳлүкчѳлѳрдүн ѳнүгүүсү

Экология инженерлиги бөлүмү

Максат Ынакбеков 02.10.17

“Web of Science берилиштер базасы ” , «Башка индекстер жана берилиштер базалары ”

 

Проф. Др. Зарлык Маймеков 30.10.17

“Бишкекжылуулук – энергия” коммуналдык ишканасынын өндүрүштүк-чарбалык абалы жана абаны коргоо иш чаралары.

 

Доц. Др. Кубанычбек Кочуманов 13.11.17

Отто Мор чыӊалуу айлана моделинин негизиндеги бекемдик теориясы .

 

Проф. Др. Канатбек Кожобаев 27 .11.17

КР түндүк бөлүгүндөгү катуу калдыктар көйгөйлөрү жана аларды мүмкүн болгон чечүү жолдору.

 

Др. Нурзат Тотубаева 04 .1 2 .17

Туруктуу өнүгүүнүн инструменттери. Эл аралык тажрыйба.

 

Др. Болотхан Райапов 18 .12.17

Тоо-кен иштетүү ишканаларында мониторинг жүргүзүү

 

До ц . Др.Жумакадыр Карамолдоев 0 8. 0 1.1 8

Гидросфера илими сабагында тоо сууларынын кыргызча аталыштары боюнча классификациясы

 

До ц . Др. Кайрат Молдошев 22 .01.18

Геоэкологиянын өнүгүүсүнүн учурдагы тенденциясы

 

До ц . Др. Кубат Баканов 05 .0 2 .18

Өндүрүш агынды сууларды тазалоодо физика-химиялык ыкмалар

Академ Адис Алмаз Исаев 19.02.18

Өнөр жай коопсуздугу.

 

Др. Жаӊыл Искакова 05.03.18

Бозо үчүн колдонулган угуттун -амилаза активдүүлүгүн аныктоо үчүн реологиялык жана колориметрдик ыкмаларды салыштыруу

 

Академ Адис Нурзат Шайкиева 19.03.18

Кычкылтектин абадан суу менен сорулушу жана эритмедеги газдын концентрациялык таралышын экологиялык баалоо

 

Кенже илимий кызматкер Жанарбек И заков 02.04.18

Хлорид ионунун сууда катион жана аниондордун концентрациялык таралуусуна таасири

 

Кенже илимий кызматкер Кубат Кемелов 16.04.18

Газ фазасында бенз(а)пирендин пайда болушуна жана концентрациясынын азайышына суу-мазут эмульсиясындагы суунун таасири

 

Кызматкер Мирлан Молдобаев 07.05.18

Отун-суу эмульсиясындагы суунун газ фазасындагы ыштын пайда болуу жана аза йу у процесстерине болгон таасири

 

Лаборант Жылдыз Өскөнбаева 07.05.18

Топурактын курамындагы гумусту аныктоо методдору

Тамак-аш инженерлиги бөлүмү

9-ноябрь 2017

Анарсейит ДЕЙДИЕВ «Тамак-аш технологияларындагы жаңы процесстер»

 

1 4 - декабрь 201 7

Жамиля Сманалиева «Жапайы өсүмдүктөрдүн биологиялык активдүү заттарын колдонуу аркылуу Кыргызстандагы жаңгак токойлорунун туруктуу өнүгүүсү»

 

18 - январь 201 8

Айдайкан Касымакунова « Бажы биримдигинде Тамак - азыктардын коопсуздугуна болгон талаптар ( ТР ТС 021/2011)»

 

22-февраль 2018

Айгүл Усубалиева «ГМО жана тамак-аш азыктары»

 

22-март 2018

Жылдызай Өзбекова «Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугу»

 

2 6 - а прель 2018

Айбек Бөдошов «Кыргызстанда өндүрүлгөн ак сорттогу төө буурчак дандарын гидротермикалык иштетүүнүн өзгөчөлүктөрү»

 

31- май 201 8

Руслан Адил Акай Тегин «Молекулярдык ашкана»