Türkiye

Veteriner

Fakülte  Kurulu

Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ (Başkan)

Prof. Dr. Nazır DUMANLI (Üye)

Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR (Üye)

Prof. Dr. İsmail ŞEN (Üye)

Doç. Dr. Selahattin ÇINAR (Üye)

Doç. Dr. Tezcan ABASIZ  (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL  (Üye)

 

 

KTMÜ Veteriner Fakültesi, çağdaş eğitim ilkelerinden ödün vermeden; doğaya, insan ve hayvan haklarına saygılı, bilimsel donanımı güçlü, özgüveni ve hoşgörüyü hayat prensibi edinen, yaşadığı sürece öğrenmekten ve bilgi tazelemekten asla vazgeçmeyen, kendisiyle, çevresiyle ve Türk Dünyasının uygarlık değerleriyle barışık, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini medenice ifade edebilen, mesleğinin etik kurallarına uyan ve onları koruyan, Veteriner Hekimlik alanındaki kanun, yönetmelik ve yönergelerin bilincinde olan Veteriner Hekimler yetiştirmek gibi önemli bir misyonu üstlenmiştir. KTMÜ Veteriner Fakültesi’nde yetiştirilecek Veteriner Hekimler aracılığıyla ülke hayvancılığının geliştirilmesi, hayvan ve halk sağlığının korunması, çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında insanları eğitmesi ve böylece bilinçli tüketici kitlenin oluşturulması ve ülkenin hayvancılık potansiyelinin Kırgızistan ekonomisine rasyonel bir şekilde katkısının sağlanmasını hedeflenmektedir.   

2008-2009 döneminde, eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan fakültemiz; çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip,  ilk mezunlarını 2013-2014 eğitim-öğretim dönemi sonunda vermiştir. Mezunlarımız Kırgızistan ve Türkiye tarım ve hayvancılık teşkilatlarında, üniversitelerde ve özel sektörde (klinik-danışmanlık, ilaç sanayii) istihdam olunurken, bir kısmı da gelecekte Fakültemiz Akademik Kadrosunu şekillendirmek üzere lisansüstü eğitimlerine devam etmektedirler.

Fakültemizin, Kırgızistan ve Türkiye üniversitelerinden oluşturulmuş, yüksek deneyimli, fedakâr bir akademik kadro ile sürdürülen eğitim programı, Kırgızistan Eğitim Bakanlığı standartları ve Avrupa Veteriner Eğitim Birliği (EAEVE) tarafından akredite edilen Türkiye Veteriner Fakülteleri eğitim programları örneklerini esas alarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfı hariç beş yıllık bir eğitim süresinin sonunda, fakültemizden yüksek lisans diploması ile Veteriner Hekim unvanı alarak mezun olmaktadırlar.

Hedefimiz, hayvan ve sürü sağlığı, hayvan ıslahı, gıda güvenliği ve kontrolü alanlarında hizmet veren, aynı zamanda EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Birliği) ve VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) standartlarına sahip bir fakülte haline gelmektir. Veteriner Fakültesi’nin bu hedefine ulaşması halinde, sadece Kırgızistan için değil, Orta Asya için de önemli bir eğitim-öğretim kurumu olacağı ve bir referans fakültesi olarak ortaya çıkacağı muhakkaktır.

Sevgili gençler;

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nin huzur iklimi içerisinde, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş fakültemizde, “Gelecek Elimizde” sloganı ile, sizlerle birlikte el ele geleceğe hazırlanmak istiyoruz. En içten selam, sevgi ve saygılarımla.

 

Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ

KTMÜ Veteriner Fakültesi Dekan V.

Dekan V.

Prof. Dr. Kürşat ALTAY

 

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Ertan ORUÇ.

 

Fakülte Sekreteri

Soltobay ZARİPBEKOV

 

Fakülte Yönetim Kurulu:

Prof. Dr. Kürşat ALTAY (Başkan)
Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV (Üye)
Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER (Üye)
Prof.Dr. Hasan GÜZELBEKTEŞ (Üye)
Doç. Dr. Abdulkadır KESKİN (Üye).

 

Veteriner Hekimlik Programının Amacı:
Veteriner hekimliğin görev alanını sadece hayvan sağlığı ile sınırlamak yanlıştır. Veteriner hekimliğin görev alanı doğrudan doğruya insan sağlığı ile de ilgilidir. Zira hayvan sağlığı ile insan sağlığını birbirinden kesin olarak ayırmak mümkün değildir. Hayvanlardan insanlara doğrudan ya da hayvansal ürünler üzerinden dolaylı olarak geçen hastalıklardan (zoonozlardan) insanların korunması ancak veteriner hekimlerin sorumluluğundaki çalışmalar ile mümkündür. Artan nüfusu daha nitelikli beslemek amacıyla hayvancılık alanında daha modern ve bilimsel yöntemlerle araştırmalar yapılmakta ve hayvan neslinin iyileştirilmesi, hastalıkların önlenmesi gibi alanlarda önemli adımlar atılmaktadır. Mesleğin yürütülmesinde kullanılan tekniklerin de sürekli değişimi ve gelişimi söz konusudur. Veteriner hekim yetiştirme programlarında evcil küçük ve büyükbaş hayvanlarla kümes hayvanlarının, arı, egzotik ve sucul hayvanların ırklarının ıslahı, üretimi, beslenmesi, yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, “çiftlikten sofraya gıda güvenliği ilkeleri çerçevesinde” su ürünleri de dahil olmak üzere her türlü hayvansal ürünün insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, hayvansal gıda üretiminde uygun teknolojilerin kullanımı, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularında eğitim-öğretim ve uygulamalar yapılmaktır.

İş Alanları: Veteriner Fakültesi mezunları veteriner hekim olarak özel veteriner klinik ve hayvan hastanelerinde hekimlik hizmetleri verebilirler. Kamusal alanda Tarım Bakanlığı merkez teşkilatı ve bakanlığa bağlı veteriner hekimlik ve hayvancılıkla ilgili birimlerde, halk ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerin halk sağlığı ve gıda kontrol birimlerinde, üniversitelerde, özel ve kamusal hayvan ıslah ve üretim kurumlarında, damızlık işletmelerinde, veteriner kontrol, teşhis ve araştırma kurumlarında, ilaç firmalarında, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmelerde, yem fabrikalarında, büyük süpermarketlerin gıda reyonlarında, aşı ve ilaç üretim ve dağıtım şirketlerinde iş sahibi olabilirler. Bütün bunlara ilave olarak veteriner hekimler Türkiye'de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı genel müdürlükler ve bu genel müdürlüklerin taşra teşkilatlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayi, Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Milli Prodüktivite Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kamu kruluşlarında, orduda hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilirler.

Mezuniyet Yeterlilikleri:
- İyi ve kaliteli bir eğitimle donanmış olmak,
- İletişim yeteneği yüksek, koordinasyon yeteneği güçlü,
- Motivasyonu yüksek, detaylara önem veren, takım çalışmalarına yatkınlık,
- Dinamik ve esnek çalışma ortamlarına uyumluluk,
- Analitik düşünceye sahip,
- Öğrenmeye açık,
- Yabancı dil bilgisi.