КТМУнун 2011-2015-жылдар үчүн түзүлгөн стратегиялык планы 21 стратегиядан түзүлсө, 2017-2021 жылдарга карата түзүлгөн план ошол милдет жана максаттарды кошуп, аларды ишке ашырууга багытталган стратегиялардан түзүлдү. Бул багытта жалпы беш негизги максат, максатка жетүүгө негизделген 19 милдет жана ал милдеттерди аткарууну камсыздоочу 74 стратегия жана 158 натыйжалуулуктардын көрсөткүчү, аларды ишке ашырууга жооптуу бөлүм жана түзүмдөр көрсөтүлдү. (Taблица 32, 33, 34).

32-таблица. 2017-2021 KTMУнун стратегиялык максат жана милдеттер боюнча жооптуу бөлүмдөрү

СТРАТЕГИЯЛЫК МАКСАТТАР

МИЛДЕТТЕР

ЖООПТУУ БӨЛҮМДӨР

Билим берүүдө эл аралык марка болуу

Жүргүзүлүп жаткан билим берүү

программаларын улуттук жана эл аралык норма жана ченемдердин алкагында кайрадан түзүү аркылуу санын жана сапатын арттыруу

Бардык академиялык түзүмдөр Студенттик иштер башкармалыгы

Эл аралык кызматташтык жана алмашуу программаларын активдүү колдонуу

Бардык академиялык түзүмдөр

Студенттик иштер башкармалыгы Тышкы байланыштар бюросу

Мевляна координаторлугу

Чет өлкөдөн келген студенттердин санын жана көп улуттуу болушун арттыруу

Бардык академиялык түзүмдөр

Студенттик иштер башкармалыгы Тышкы байланыштар бюросу

Мевляна координаторлугу

Билим берүү жана окуу-тарбия

процессин жакшыртуу

Бардык академиялык түзүмдөр

Студенттик иштер башкармалыгы

Илимий изилдөө иш- аракеттеринин санын жана сапатын арттыруу

Илим изилдөөнүн материалдык- техникалык базасын күчтөндүрүү

Бардык академиялык түзүмдөр

Илимий изилдөө долбоорлору бөлүмү

Изилдөөчүлүк жөндөмүн өнүктүрүү жана санын арттыруу

Бардык академиялык түзүмдөр

Илимий изилдөө долбоорлору бөлүмү

Кадрлар башкармалыгы

Улуттук жана Эл аралык долбоор, басылма жана илимий иш-чаралардын санын жана сапатын арттыруу

Бардык академиялык түзүмдөр

Бардык изилдөө борборлору Илимий изилдөө долбоорлору

бөлүмү

Коомчулукка кызмат көрсөтүүгө багытталган иш- аракеттерде тышкы өнөктөштөр менен маалымат жана тажрыйба алмашуу боюнча кызматташтыкты күчөтүү

Өнөктөштөр менен байланыш жана

кызматташтык түзүүгө багытталган механизмдерди иштеп чыгуу

Бардык академиялык түзүмдөр

ДМС башкармалыгы Өмүр бою изденүү борбору

Коомчулуктун жашоо деңгээлин

арттырууга багытталган илимий, маданий жана социалдык жоопкерчилик боюнча иш-аракеттерди арттыруу

Бардык академиялык түзүмдөр ДМС башкармалыгы

Өмүр бою изденүү борбору

Mанас радио жана телевидениесинде

берүүлөрдүн сапатын жана коомчулукка багытталган программалардын санын

көбөйтүү

Радио-телевидение мүдүрлүгү

Кыргызстандын өнүгүүсүндө

артыкчылыктуу тармактардын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү

Бардык академиялык түзүмдөр

Түрк дүйнөсүнүн орток маданияты

жаатында коомчулукка багытталган кызмат көрсөтүүлөрдү арттыруу

Бардык академиялык түзүмдөр

ДМС башкармалыгы Өмүр бою изденүү борбору

Университеттин эл аралык деңгээлде таанымал болушуна карата иш-аракеттерди күчөтүү

Эл аралык аренада таанымал болуусун арттыруу

Бардык академиялык түзүмдөр

Маалыматтык технологиялар башкармалыгы

ДМС башкармалыгы Тышкы байланыштар бюросу Өмүр бою изденүү борбору

Эл аралык байланыштар тармагын

өнүктүрүү

Тышкы байланыштар бюросу

Кадрлар башкармалыгы

Институттук түзүмүнүн өнүгүүсүн жана туруктуулугун камсыздоо

Сапатты башкаруу жана камсыздоо

системасын өнүктүрүү

Бардык академиялык түзүмдөр

Бардык административдик түзүмдөр

Уюмдун иденттүүлүгүн жана

маданиятын күчтөндүрүү

Бардык академиялык түзүмдөр

Бардык административдик түзүмдөр

Технологияга негизделген башкаруу

процессин жакшыртуу

Маалыматтык технологиялар

башкармалыгы

Академиялык жана административдик

кызматкерлердин талыкпай изденүүсүн камсыздоо

Бардык академиялык түзүмдөр Өмүр бою изденүү борбору

Кампус ичиндеги турак-жай жана кызмат

көрсөтүүлөрдүн сапатын арттыруу

ДМС башкармалыгы

Университеттин академиялык жана административдик түзүмдөрүнүн катышуусу менен жасалган өнөктөштүк анализи ички жана тышкы чөйрө анализи жана SWOT анализдеринин жыйынтыктарына баа берилип, күчтүү/алсыз жактары, алдындагы мүмкүнчүлүктөр/кооптуу жагдайлар эске алынуу менен 2017- 2021-жылга карата түзүлгөн стратегиялык пландын негизги максат, милдет жана стратегиялары аныкталып, төмөндө берилди: (Taблица 33).

33-таблица. 2017-2021 КТМУнун стратегиялык милдет, максат жана стратегиялары

МАКСАТТАР

МИЛДЕТТЕР

СТРАТЕГИЯЛАР

Максат 1:

Билим берүүдө эл аралык марка болуу

Милдет 1.1. Жүргүзүлүп жаткан билим берүү программалаларын улуттук жана эл аралык норма жана ченемдердин алкагында кайрадан түзүү аркылуу санын жана сапатын арттыруу

1.1.1. Академиялык түзүм жана программалардын кайрадан түзүлүшү

1.1.2. ЖОЖдон кийинки билим берүү программаларын көбөйтүү

1.1.3. Глобалдуу атаандаштык чөйрөсүндө артыкчылыкка ээ тармактар боюнча англис / орус тилдеринде ЖОЖдон кийинки билим берүү программаларын ачуу

1.1.4. Бакалавр жана ЖОЖдон кийинки билим берүү деңгээлинде вертикалдуу өсүү моделине өтүү аркылуу магистрант, докторанттардын санын арттыруу

1.1.5. Бөлүмдөрдөгү кош адистик жана кошумча адистик ала турган студенттердин санын арттыруу

1.1.6. Бөлүм жана программалардын деңгээлинде эл аралык аккредитация иштеринин баштатылышы

1.1.7. Дистанттык билим берүү жолу аркылуу тил үйрөнүүгө өтүү

1.1.8. Билим берүү программаларынын дипломдорунун тиркемелерин (EUROPASS CV/Özgeçmis ve European Language Passport/Avrupa Dil Pasaportu ve Diploma Eki) (Европа тил паспорту жана дипломдорунун тиркемелерине карап) жаңыртуу

1.1.9. Европа комиссиясы тарабынан АКТС этикеткасы жана дипломго тиркеме документтерин алуу

Милдет 1.2.

Эл аралык кызматташтык жана алмашуу программаларын активдүү колдонуу

1.2.1. Мевляна алмашуу программасына катышкан студент жана окутуучулардын санын арттыруу

1.2.2. ERASMUS Plus, DAAD жана USA Exchange программалары ж.б. эл аралык студент жана окутуучу алмашуу программаларын өнүктүрүү

1.2.3. Эл аралык кызматташтык келишими түзүлгөн университеттер менен орток кош диплом программаларын ачуу

1.2.4. Эл аралык кызматташтык келишими түзүлгөн университеттерде жайкы жана кышкы мектептерди ачуу

Максат 1.3. Чет өлкөдөн келген студенттердин санын жана көп улуттуу болушун арттыруу

1.3.1. Түрк дүйнөсү жана башка өлкөлөрдөгү студенттерге таанытуу иш-чараларын арттыруу

1.3.2. Түрк дүйнөсү жана башка өлкөлөрдөн келген студенттердин санын көбөйтүү

Милдет 1.4.

Билим берүү жана окуу-тарбия процессин жакшыртуу

1.4.1. Билим берүү жана окуу тарбия процессин башкаруу системасын өнүктүрүү

1.4.2. Студенттер каалаган бөлүмүнө жайгаштырууга багытталган иш-аркеттерди ишке ашыруу

1.4.3. Сабактардын маалымат топтомдору жаңыртылган вариантта тийиштүү академиялык түзүмдүн интернет баракчасында жарыяланып туруусу

1.4.4. Тийиштүү сабактын материалдарынын даярдалышы

1.4.5. Тажрыйбаларга жеринде байкоо жүргүзүү үчүн студенттерге илимий жана техникалык изилдөө саякатын уюштуруу

1.4.6. Ар бир окуу-жылынын аягында окуу тарбия жана билим берүү иш аракетинин натыйжалуулугуна баа берүү максатында ички жана тышкы өнөктөштөргө анкета жүргүзүү

1.4.7. Эл аралык практикаларды уюштуруу мүмкүнчүлүгүн арттыруу

Максат 2:

Илимий изилдөө иш-аракеттеринин санын жана сапатын арттыруу

Милдет 2.1.

Илим изилдөөнүн материалдык-техникалык базасын күчтөндүрүү

2.1.1. Илимий изилдөө лабораторияларынын материалдык-техникалык базасынын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана аккредитация менен камсыздоо

2.1.2. Академиялык түзүмдөрдүн изилдөө жаатындагы материалдык-техникалык жактан кемчиликтерин аныктап, мүчүлүштүктөрдү четтетүү

2.1.3. Университеттин илимий изилдөө борборун кайрадан түзүп, борбордун негизги жана материалдык-техникалык базасын түзүү жана штаттык кадрларды аныктоо

2.1.4. Изилдөө борборлору жана академиялык түзүмдөрдүн негизги изилдөө тармактарын аныктап алуу

2.1.5. Университеттин илимий изилдөө долбоорлорун ишке ашыруу боюнча циркулярдын актуалдашуусу

2.1.6. Эл аралык конгресстерге катышууга колдоо көрсөтүүнү бир жылда бир жолудан көп кылып кайрадан түзүү

Милдет 2.2. Изилдөө жөн­дөмдүүлүктөрүн өстүрүү жана санын арттыруу

2.2.1. Академиялык тил боюнча колдоо көрсөтүү тобун түзүү аркылуу академиялык иш-аракеттерде тил боюнча колдоо көрсөтүү

2.2.2. Илимий макала жазуу, жарыялоо, изилдөө ыкмалары, долбоорду иштетүүнү башкаруу боюнча окутуу программаларын уюштуруу

2.2.3. Бөлүмдөрдүн суроо-талаптарын аныктоо, проф., докт. даярдоо программаларын ишке киргизүү

2.2.4. Окутуучу-проф. курамдын эл аралык мезгилдүү журналдарда (SCI, SSCI жана AHCI сыяктуу) жарыяланган макалаларына материалдык көмөк көрсөтүүнү колдоо

Милдет 2.3.

2.3.1. Улуттук жана эл аралык долбоор, басма сөз жана илимий иш-чаралардын санын, сапатын арттыруу

2.3.1. Улуттук жана эл аралык долбоорлорду колдоого багытталган окутуу курстарын жүргүзүү

2.3.2. Дисциплиналар аралык жарыяланган изилдөө долбоорлорун колдоо

2.3.3. Индекстүү журналдарда (SCI, SSCI жана AHCI сыяктуу) басылмалардын санын арттыруу

2.3.4. Улуттук жана эл аралык конгресс, симпозиум, панел ж.б. илимий иш-чараларды көбөйтүү

2.3.5. Өлкөдөгү көйгөйлөрдү чечүүгө көмөк көрсөтө турган сапаттуу долборлорду иштеп чыгуу

Максат 3:

Коомчулукка кызмат көрсөтүү иш-чараларына багытталган сырткы өнөктөштөрүбүз менен маалымат жана тажрыйба алмашуу кызматташтыгын күчөтүү

Милдет 3.1. Өнөктөштөр менен байланыш жана кызматташтык түзүүгө багытталган механизмдерди өнүктүрүү

3.1.1. Сырткы өнөктөштөр күткөн нерселерге карата анализ жана алардын ишке ашышына багытталган орток анализдерди аныктоо

3.1.2. Сырткы өнөктөштөр күткөн нерсе жана алардын мүмкүнчүлүктөрүнө багытталган курс, сертификат тапшыруу программасы, өмүр бою изденүү сыяктуу программаларды ишке ашыруу

3.1.3. Бүтүрүүчүлөргө таандык маалыматтык базаны өнүктүрүү

3.1.4. Академиялык түзүмдөр өз өз багыттарына кирген тийиштүү жарандык коом жана кесиптик уюмдар арасында кызматташтыкты күчөтүү

Милдет 3.2. Коомчулуктун жашоо деңгээлин арттырууга багытталган билим берүү, маданий, социалдык жана маданий жоопкерчилик тармактары боюнча иш-аракеттерди өнүктүрүү

3.2.1. Кыргызстанда жумушчу орундарын түзүүгө көмөк көрсөтүү максатында ар кандай тармактар боюнча кол өнөрчүлүк курстарын ачуу

3.2.2. Маданият, искусство жана спорттук темаларда коомчулукка ачык концерт, көргөзмө, сүрөт көргөзмөлөрү, фестиваль жана марафон сыяктуу иш-чаралардын пландаштырылып уюштурулушу.

3.2.3. Университетте уюштурулган улуттук жана эл аралык уюм, мекемелер менен өнөктөштөрдүн катышуусун арттыруу

3.2.4. Кыргызстандын аймагында уюштурулган улуттук жана эл аралык маданият, искусство жана спорттук иш-чараларга университеттин кызматкер жана студенттеринин катышуусун сыйлыктар менен сыйлоо

3.2.5. Студенттик клубдардын коомчулукка багытталган иш-аракеттеринин арттырылып, колдоого алынуусу

3.2.6. Карьера күндөрү календарга ылайык түзүлүп, белгиленүүсү

Коомчулуктун аз камсыздалган топторуна (жетим, багууга жана кароого муктаж майыптар, улгайган адамдар) карата социалдык жоопкерчилик боюнча иш-аракеттерди жүргүзүү

“Манас” радио жана телеканалдарында берүүлөрдүн сапатын жана коомчулукка багытталган программалардын санын арттыруу

3.3.1. Түрк дүйнөсүндөгү радио жана телеканалдарда орток берүүлөрдү жүргүзүү

3.3.2. Радио жана телеканалдарда жаштарга жана билим берүүгө багытталган программалардын санын арттыруу

Милдет 3.4. Кыргызстандын өнүгүүсүндө артыкчылыктуу тармактардын өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү

3.4.1. Туризм, айыл-чарба, мал чарбачылыгы ж.б. өнүгүүдөгү артыкчылыктуу секторлор боюнча академиялык кеңеш жана билим берүү кызматын көрсөтүү

Милдет 3.5. Түрк дүйнөсүнүн орток маданияты жаатында коомчулукка багытталган кызмат көрсөтүүнү арттыруу

3.5.1. Орток тарых жана маданиятка багытталган иш-аракеттерди арбытуу

3.5.2. Орток баалуулуктарды сактоо жана күчтөндүрүүгө салым кошкон маданий жана спорттук иш-аракеттерди улантуу

3.5.3. Орток маданий тармактар боюнча университеттин катышуусунда өтүүчү мамлекеттик жана жеке секторлор менен кызматташтыкка багытталган иш-чаралардын арттырылышы

3.5.4. Орток тарых жана маданиятты чагылдырган иш кагаздардын даярдалышы жана көрсөткүчү

Максат 4:

Университетттин эл аралык масштабда таанымалдуулугун арттыруу

Милдет 4.1. Эл аралык масштабда таанымалдуулукка жетишүү жаатындагы иш-чаралардын таасирдүүлүгүн арттыруу

4.1.1. Университеттин иш-аракеттерин социалдык тармактар аркылуу ар дайым жарыялап туруу

4.1.2. Эл аралык ““Манас” университетинин маданият жана искусство аптасы” деген аталыштагы иш-чараларды уюштуруу

4.1.3. Эл аралык билим берүү, көргөзмө, фестиваль, конкурс сыяктуу иш-чараларга университеттин ар дайым катышуусу

Милдет 4.2. Эл аралык мамилелер тармагын өнүктүрүү

4.2.1. Борбордук Азия мамлекеттеринин университеттер биримдигин түзүү

4.2.2. Тышкы байланыштар бюросун күчтөндүрүү

4.2.3. Факультет, жогорку мектептердин базасында түзүлгөн консультативдик кеңештерде өз тармагы боюнча таанымал илим, искусство жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө орун берүү

Максат 5:

Иституционалдык структуранын өнүгүүсүн жана туруктуулугун камсыз кылуу

Милдет 5.1. Сапаттуу башкаруу жана камсыздоо процессин өнүктүрүү

5.1.1. Академиялык жана административдик кызматкерлерге сапатты башкаруу системасы боюнча окуу курстарын уюштуруу

5.1.2. Академиялык жана административдик түзүмдөр тарабынан өздөрүнүн сапатты жакшыртуу жаатындагы максаттарды аныктоосу

5.1.3. Академиялык жана административдик түзүмдөрдө сапатты жакшыртуу жана башкаруу ийримдерин түзүү

5.1.4. Ички текшерүү системасы туура көргөн стандарттарды түзүү жана зарыл болгон иш-аракеттерди жыйынтыктоо

5.1.5. Сырткы анализ системасына өтүү

5.1.6. Сапатты башкаруу системасын камсыз кылуучу структуралык, функционалдуу, билим берүү жана башкаруу процесстери менен байланыштуу кемчиликтерди жоюу жана ишке киргизүү

Милдет 5.2. Уюмдун иденттүүлүгүн жана маданиятын күчтөндүрүү

5.2.1. Университетке Кыргызстандан башка өлкөлөрдөн келген студент, окутуучу-профессор, административдик кызматкерлерди багыттоо жаатында ар бир окуу жылынын башында багыт берүү иш-чараларын жүргүзүү

5.2.2. Университеттин логотиби менен жасалган PR материалдарынын ар түрдүүлүгүн арттыруу

5.2.3. Кызматкер жана студентти шыктандыруу боюнча иш-аракеттерди ишке ашыруу

Милдет 5.3. Технологияга негизделген башкаруу процессин жакшыртуу

5.3.1. Электрондук документтерди башкаруу системасын түзүү

Милдет 5.4.Академиялык жана административдик кызматкерлердин туруктуу кесиптик өнүгүүсүн камсыздоо

5.4.1. Административдик кызматкерлерге багытталган кесиптик жана жеке инсандык өнүгүүгө багытталган квалификация жогорулатуу курстарынын санын арттыруу

5.4.2. Академиялык кызматкерлерге багытталган агартуу кызматкерлеринин агартуу программаларын уюштуруу

5.4.3. Академиялык кызматкерлердин натыйжалуулук системасын өнүктүрүү 5.4.4. Административдик кызматкерлерди кызматтык жактан жогорулатуу жана кызыктыруу системасын жакшыртуу

5.4.4. Административдик кызматкерлерди кызматтык жактан жогорулатуу жана кызыктыруу системасын жакшыртуу

Милдет 5.5. Кампус ичиндеги турмуш-тиричилик жайларын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын арттыруу

5.5.1. Кампус ичиндеги эс алуучу жана социалдык тармактарды кеңейтүү