Hakkında

Veteriner Hekimlik Programının Amacı:
Veteriner hekimliğin görev alanını sadece hayvan sağlığı ile sınırlamak yanlıştır. Veteriner hekimliğin görev alanı doğrudan doğruya insan sağlığı ile de ilgilidir. Zira hayvan sağlığı ile insan sağlığını birbirinden kesin olarak ayırmak mümkün değildir. Hayvanlardan insanlara doğrudan ya da hayvansal ürünler üzerinden dolaylı olarak geçen hastalıklardan (zoonozlardan) insanların korunması ancak veteriner hekimlerin sorumluluğundaki çalışmalar ile mümkündür. Artan nüfusu daha nitelikli beslemek amacıyla hayvancılık alanında daha modern ve bilimsel yöntemlerle araştırmalar yapılmakta ve hayvan neslinin iyileştirilmesi, hastalıkların önlenmesi gibi alanlarda önemli adımlar atılmaktadır. Mesleğin yürütülmesinde kullanılan tekniklerin de sürekli değişimi ve gelişimi söz konusudur. Veteriner hekim yetiştirme programlarında evcil küçük ve büyükbaş hayvanlarla kümes hayvanlarının, arı, egzotik ve sucul hayvanların ırklarının ıslahı, üretimi, beslenmesi, yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, “çiftlikten sofraya gıda güvenliği ilkeleri çerçevesinde” su ürünleri de dahil olmak üzere her türlü hayvansal ürünün insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, hayvansal gıda üretiminde uygun teknolojilerin kullanımı, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularında eğitim-öğretim ve uygulamalar yapılmaktır.

İş Alanları: Veteriner Fakültesi mezunları veteriner hekim olarak özel veteriner klinik ve hayvan hastanelerinde hekimlik hizmetleri verebilirler. Kamusal alanda Tarım Bakanlığı merkez teşkilatı ve bakanlığa bağlı veteriner hekimlik ve hayvancılıkla ilgili birimlerde, halk ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerin halk sağlığı ve gıda kontrol birimlerinde, üniversitelerde, özel ve kamusal hayvan ıslah ve üretim kurumlarında, damızlık işletmelerinde, veteriner kontrol, teşhis ve araştırma kurumlarında, ilaç firmalarında, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmelerde, yem fabrikalarında, büyük süpermarketlerin gıda reyonlarında, aşı ve ilaç üretim ve dağıtım şirketlerinde iş sahibi olabilirler. Bütün bunlara ilave olarak veteriner hekimler Türkiye'de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı genel müdürlükler ve bu genel müdürlüklerin taşra teşkilatlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayi, Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Milli Prodüktivite Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kamu kruluşlarında, orduda hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilirler.

Mezuniyet Yeterlilikleri:
- İyi ve kaliteli bir eğitimle donanmış olmak,
- İletişim yeteneği yüksek, koordinasyon yeteneği güçlü,
- Motivasyonu yüksek, detaylara önem veren, takım çalışmalarına yatkınlık,
- Dinamik ve esnek çalışma ortamlarına uyumluluk,
- Analitik düşünceye sahip,
- Öğrenmeye açık,
- Yabancı dil bilgisi.