Hakkında

Tarihçe

Kırgızistan ile Türkiye arasında 30 Eylül 1995 tarihinde imzalanan anlaşma ile Fakültemizin kurulması kararlaştırılmış, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyetimizin 30 Ekim 2010 tarihli kararıyla ise 2011-2012 Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Misyon

İslam ilimleri ve Din bilimleri alanında üst düzeyde bilgi, anlayış ve değerlendirme yetkinliği kazanmış; araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı ve üretken kişiliğe sahip; manevi, ahlaki ve bilimsel değerleri özümsemiş özgüveni yüksek bireyler yetiştirerek, Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklarındaki dini sorunların çözümüne, barışa, uzlaşmaya ve dayanışmaya dayalı dini kültürün geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

 Bilimsel çalışmaları ile uluslararası etkinlik ve saygınlık kazanmış, eğitim-öğretim, araştırma ve inceleme kalitesi yüksek, grup çalışmasını iş birliğini teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışına sahip; Türk toplumlarının din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan; toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, gelişime açık, yenilikçi bir fakülte olmaktır.

Eğitim Öğretim

2011-2012 Öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan Fakültemiz, hazırlıktan sonra dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumudur. Öğretim dili Türkçe ve Kırgızca olup bu diller hazırlık sınıfında öğretilmektedir. Arapça ise yabancı dil olarak öğretim süresince her iki bölümde de her dönem okutulmak suretiyle ağırlıklı bir şekilde öğretilmektedir.

Eğitim öğretim, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi iç tüzüğüne göre yürütülmektedir.

Fakültemizde İslam Bilimleri Bölümü ve Din Bilmleri Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır.

İslam Bilimleri Bölümü'nde Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku/Fıkıh, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kur'an Okuma ve Tecvid, Arap Dili, Rusça, İngilizce gibi derslerin yanı sıra; Değerler Eğitimi, Din ve Ahlak Öğretim Yöntemleri, İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Genel Felsefe, Mantık, Ahlak, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Antropolojisi, Kültür, Medeniyet vb. gibi çok geniş alanda dersler okutulmaktadır. Bu sayede mezunlarımız, geçmiş ve geleceği birlikte kucaklayan, teknolojinin fırsat ve imkanlarından yararlanan, Kırgız-Türk toplumunun dinî ve sosyal pek çok problemlerine çözüm üreten, eleştirel düşünceye değer veren ufku geniş ve vizyon sahibi gençler olarak hayata atılma fırsat ve avantajını elde etmektedir.

Din Bilimleri Bölümü’nde Dinler Tarihi, Din ve Kültür, Felsefe, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Fenomenolojisi, Ahlak ve Değerler, Din Antropolojisi gibi Din Bilimleri ile ilgili bilimsel disiplinler; Tefsir, Hadis, Kelam, Mezhepler Tarihi, İslam Fıkhı, İslam Tarihi gibi İslami disiplinler; Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitime Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Din Eğitimi, Dini Hitabet Gibi Genel ve Din Eğitimiyle ilgili Dersler ile Türkçe, Kırgızca, Arapça ve Rusça dilleri okutulmaktadır. Böylece mezunlarımızın İslami disiplinler alanında yetkin, bu alanda elde ettikleri bilgileri günümüz disiplinleri açısından yorumlayan, birikimlerini görev yapacakları alana yansıtabilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olarak mezun olmaları hedeflenmiştir.

Her iki bölümde de birinci sınıftan itibaren Arapça öğretimi yapılmaktadır. İlk mezunlarını 2015-2016 öğretim yılında veren Fakültemiz mezunlarına Kırgız ve Türk Cumhuriyetlerinin diploması ayrı ayrı verilmektedir.

Fakültemiz İslam Bilimleri Bölümünden mezun olanlar Kırgızistan Müslümanları Başkanlığı'na (Müftiyat) bağlı camilerde din görevlisi, medreselerde öğretici ve yönetici olarak görev alabilecekler ve ayrıca toplumda ihtiyaç duyulan diğer kurum veya kuruluşlarda din uzmanı olarak çalışabileceklerdir.

Din Bilimleri Bölümünden mezun olanlar ise öğretmenlik yapmaya yetki veren Devlet diploması alarak Devlet okullarında din kültürü ve adap dersleri öğretmeni olarak görev alabileceklerdir.

Fakültemizde başarılı öğrenciler için çift anadal eğitimi alma imkânı mevcuttur. Çift anadal eğitimi alan öğrenciler her iki bölümün diplomasına da sahip olacaklardır.

Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri süresince en az bir defa Türkiye'de yaz eğitimine (Staj) katılarak yurt dışı tecrübesi kazanma imkânları mevcuttur.

Fakültemiz mezunları öğrenimleri süresince elde ettikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerle mezuniyetlerinden sonra başta Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere diğer ülkelerde lisansüstü eğitim yapabilmektedirler.

İslam Bilimleri bölümü için açılmış olan Yüksek Lisans programımız devam etmekte olup, 2017 yılı sonu itibariyle beş öğrencimiz tezlerini tamamlayıp mezun olmuşlardır. Şu an itibariyle 22 öğrenci ise eğitim-öğretime devam etmektedir.

İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora Programı da açılmış olup, 2017-18 Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle 3 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.

Her yıl ortalama 70 öğrencinin kabul edildiği fakültemizde, toplamda 250 civarında öğrencimiz eğitim öğretime devam etmektedir. Öğrenci-öğretim elemanı arasındaki yakın, olumlu ve etkin iletişim sürdürülerek kalıcı bir eğitim yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Dekanlarımız

Prof. Dr. Suat Cebeci (Kurucu Dekan)       :   (2011-2016)

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ                            :  (2016-2021)

Prof. Dr. Recai DOĞAN                               :   (2021)

Prof. Dr. Kemal POLAT                               :   (2021- devam ediyor)

                                                                                                                                                                                                                  DEKANLIK