Даярдоо курсунан сырткары стипендияларды тѳлѳѳ мѳѳнѳтү бакалавр программаларында бардыгы болуп 8 (сегиз) семестрден, орто кесиптик билим берүү программаларында бардыгы болуп 4 (тѳрт) семестрден ашпайт. Ветеринардык факультеттин студенттери үчүн бул мѳѳнѳт 10 (он) семестр. Стипендиялар жыл сайын октябрь айынан баштап, кесиптик орто билим берүү жана бакалавр программалары боюнча билим алып жаткан студенттерге 9 (тогуз) ай тѳлѳнѳт.

Магистрант жана докторанттарга “Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин ЖОЖдон кийинки билим берүү жана сынак өткөрүү боюнча нускамасынын” тийиштүү беренесинде көрсөтүлгөн магистратура жана докторантура программалары боюнча окуу мѳѳнѳтүнө жараша стипендия тѳлѳнѳт. Магистратура/докторантура программалары боюнча окуу мѳѳнѳтү узартылган студенттерге стипендия тѳлѳѳ мѳѳнѳтү тийиштүү кафедранын сунушу боюнча институттун башкаруу кеңешинин чечими жана ректораттын бекитүүсү менен эң кѳп 6 (алты) айга узартылышы мүмкүн. 

Студенттерге берилүүчү стипендиялардын түрлѳрү жана студенттерди тандоо

Орто кесиптик билим берүү жана бакалавр программалары боюнча билим алып жаткан студенттер үчүн:

•  Университетке өткөн студенттерге берилүүчү стипендия:

Даярдоо курсунда жана биринчи курстун биринчи семестринде тѳмѳндѳгү категориялар боюнча бериле турган стипендия болуп саналат. Бир студентке бул категориялардын биринен гана стипендия берилет. Бул стипендияны алган студенттер биринчи курстун экинчи семестринен тарта академиялык жетишкендик боюнча стипендия ала башташат.

•  Биринчи категориядагы стипендия: Манас-СТЖСнын (Студенттерди тандоо жана жайгаштыруу сынагы) бир түрү боюнча (гуманитардык/табигый илимдер/жалпы билим берүү), Жалпы республикалык тесттин ( грант/ЖРТ) жыйынтыгы боюнча алгачкы 50 кишинин арасына кирген жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ѳткѳрүлгѳн олимпиадаларда ар бир тармакта алгачкы үч орундун бирин ээлеген студенттер менен Түркиянын Студенттерди тандоо жана жайгаштыруу сынагы боюнча алгачкы 15 пайызына кирген жана университетте каттоодон ѳткѳн студенттерге берилүүчү стипендия.

•  Экинчи категориядагы стипендия: Манас-СТЖСнын бир түрүнѳн (гуманитардык/ табигый илимдер/ жалпы билим берүү) жана Жалпы республикалык тесттин (грант/ ЖРТ) жыйынтыгы боюнча экинчи 50 (51-100) кишинин арасына кирген жана Түркиянын Студенттерди тандоо сынагынын жыйынтыгы боюнча алгачкы 20 пайызына кирген жана университетте каттоодон ѳткѳн студенттерге берилүүчү стипендия.

•  Жѳлѳк стипендиясы

Университетке Түркия жана Кыргызстандан башка мамлекеттерден кабыл алынган студенттерге академиялык жетишкендик боюнча стипендиясынын биринчи категориясына жараша даярдоо курсунда жана биринчи курстун биринчи семестринин аягына чейин берилүүчү стипендия. Жѳлѳк стипендиясын алган студенттер биринчи курстун экинчи семестринен тартып, академиялык жетишкендик боюнча стипендия алышат.

•  Академиялык жетишкендик боюнча стипендия

Биринчи курстун экинчи семестринен баштап, ар бир семестрдин аягында студенттердин академиялык жетишкендиктерин эске алуу менен алардын жалпы академиялык орточо баллына жараша берилүүчү стипендия.

•  Биринчи категориядагы стипендия: Жалпы академиялык орточо баллы 3.50-4.00 болгон студенттерге берилүүчү стипендия.

•  Экинчи категориядагы стипендия: Жалпы академиялык орточо баллы 3.00-3.49 болгон студенттерге берилүүчү стипендия.

•  Улуттук спортчуларга берилүүчү стипендия

Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын атынан эл аралык таймаштарда олимпиадалык спорт оюндарына катышкан жана “улуттук спортчу” наамына ээ болгондорго “университетке өткөн студенттерге берилүүчү стипендиянын” 1-категориясы боюнча даярдоо курсунда жана биринчи курстун биринчи семестринин аягына чейин берилүүчү стипендия. Бул стипендия биринчи курстун экинчи семестринен тартып, жалпы академиялык орточо баллы 2.50дөн жогору болгон студенттерге төлөнөт. Бул стипендияны алган студенттер университет ылайык көргөн университеттердин ортосундагы таймаштарга Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин атынан катышууга милдеттүү. Болбосо, стипендия тѳлѳнбѳйт.

“Улуттук спортчу” стипендиясын алуу үчүн студент тийиштүү министрлик же федерациядан акыркы 3 (үч) жылдын ичинде ала турган “улуттук спортчу” экендигин тастыктаган документи жана арызы менен кайрылышы керек. Бул университеттин Башкаруу кеңеши тарабынан бекитилиши зарыл.

Магистрант жана докторанттар үчүн:

•  Магистратура жана докторантурага өткөн студенттерге берилүүчү стипендия

Бул стипендия тил жана илимий багыт боюнча даярдоо курстарынан сырткары магистратура жана докторантура/ассистентура стажировка программаларына жаңы катталган студенттерге биринчи семестрде берилүүчү стипендия болуп саналат. Магистратура жана докторан-тура/ассистентура стажировка программалары боюнча босого баллы өз-өзүнчө эске алынып, бул стипендия ар бир илимий тармактагы үчтөн студентке берилет.

•  Академиялык жетишкендик боюнча стипендия

Студенттердин академиялык жетишкендиктерине жараша берилүүчү стипендия болуп саналат. Магистратура жана докторантурага өткөн студенттерге берилүүчү стипендияны алган студенттер экинчи семестрден тарта бул стипендияны ала башташат. Академиялык жетишкендик боюнча стипендия экинчи семестрдин башынан тартып, ар бир семестрдин аягында студенттердин академиялык жетишкендиктерине жараша жаңыдан каралып чыгат. Бул стипендияны алуу үчүн бардык сабактарды жакшы тапшырышы, жалпы академиялык орточо баллы магистратура боюнча 3.00 жана докторантура/ассистентура стажировка боюн-ча кеминде 3.50 болушу керек. Ар бир илимий тармактагы магистратура жана докторан-тура/ассистентура стажировка программалары боюнча үчтөн студентке берилет.

•  “ЖОЖдон кийинки билим берүү жана сынак өткөрүү боюнча нускамасына» ылайык өргүү алган студенттердин стипендиялары тийиштүү башкаруу кеңешинин чечими кабыл алынгандан тарта өргүү мөөнөтү ичинде төлөнбөйт. Бирок студент кайрадан катталган учурда, бардык студенттердин жетишкендиктери алгачкы семестрде каралып чыгылат дагы тийиштүү студентке стипендия төлөнө баштайт.

•  Магистрант/докторанттарга берилүүчү жѳлѳк стипендия

Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынан сырткары башка мамлекеттерден кабыл алынган студенттерге университеттин сунушу жана университеттин Башкаруу кеңешинин чечими менен берилүүчү стипендия болуп саналат. Бул стипендияны алган магистрант/докторанттар сабактан сырткары мезгилде ѳздѳрүнүн тийиштүү илимий тармагынын жана/же институттун иштерине кѳмѳк кѳрсѳтүүгѳ милдеттүү болушат.

•  Ар бир студент магистратура жана докторантура/ассистентура стажировка программа-ларына жараша академиялык жетишкендик боюнча стипендияны жана магистрант/докто-ранттарга берилүүчү жөлөк стипендиясын бир гана жолу алышат. Мындан мурун универси-тетте бир магистратура жана докторантура/ассистентура стажировка программасын аяктап, экинчи магистратура жана/же докторантура программасына катталган студенттердин ичи-нен мурунку окуу программалары боюнча стипендия алгандар жогоруда аталган стипен-дияларды ала алышпайт. Бул стипендиялар Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде толук айлык акы алып иштеген академиялык жана административдик кызматкерлерге төлөнбөйт.