Lisans

Giriş Kontenjanı Bursu

Giriş kontenjanı bursu, hazırlık sınıfı süresince ve birinci sınıfın ilk yarıyılında aşağıdaki kademelere göre verilen bir burstur. Bir öğrenci bu kademelerin sadece birinden burs alabilir. Giriş kontenjanı bursunu alan öğrenciler, birinci sınıfın ikinci yarıyılından itibaren akademik başarı bursu kriterlerine tâbi olurlar.

a. Birinci Kademe: Manas-ÖSYS'de bir puan türünde (Sözel/Sayısal/Eşit Ağırlık), Kırgız Devlet Sınavı'nda (GRANT/ORT) ilk 50 dereceye giren ve Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bilim olimpiyatlarında her dalda ilk üç dereceye giren öğrenciler ile T.C. ÖSYS'de ilk %15'lik dilime girerek üniversiteye kayıt olan öğrencilere verilen burstur.

b. İkinci Kademe: Manas-ÖSYS'de bir puan türünde (Sözel/Sayısal/Eşit Ağırlık) ve Kırgız Devlet Sınavı'nda (GRANT/ORT) ikinci 50 (51-100) dereceye giren öğrenciler ile T.C. ÖSYS'de ilk % 20'lik dilime girerek üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur.

Destek Bursu

Üniversiteye Türkiye ve Kırgızistan dışından kabul edilen öğrencilere akademik başarı bursunun birinci kademesine göre hazırlık sınıfı süresince ve birinci sınıfın ilk yarıyılı sonuna kadar verilen bir burstur. Destek bursunu alan öğrenciler, birinci sınıfın ikinci yarıyılından itibaren akademik başarı bursu kriterlerine tâbi olurlar.

Akademik Başarı Bursu

Birinci sınıfın ikinci yarıyılında başlayan ve her yarıyılın sonunda öğrencilere akademik başarıları dikkate alınarak genel akademik not ortalamalarına göre verilen bir burstur.

a. Birinci Kademe: Genel akademik not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan öğrencilere verilen burstur.

b. İkinci Kademe: Genel akademik not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlara verilen burstur.

Milli Sporcu Bursu

Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası müsabakalarda olimpik spor branşlarında temsil eden ve milli sporcu unvanını kazanmış öğrencilere, giriş kontenjan bursunun birinci kademesine göre hazırlık sınıfı süresince ve birinci sınıfın ilk yarıyılı sonuna kadar verilen bir burstur. Bu burs birinci sınıfın ikinci yarıyılından itibaren genel akademik not ortalaması 2.50'nin üzerinde olan öğrencilere ödenmeye devam edilir. Milli sporcu bursunu alan öğrenciler Üniversitenin uygun göreceği üniversiteler arası müsabakalara Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni temsilen katılmak zorundadırlar. Aksi takdirde bursları kesilir.

Milli sporcu bursu almaya hak kazanabilmek için öğrencinin ilgili bakanlık veya federasyondan alacağı son üç (3) yıla ait milli sporcu belgesi ile yazılı başvuruda bulunması ve bu durumun Üniversite Yönetim Kurulu'nda onaylanması gerekir.

Yüksek Lisans

Başarı Bursu

Üniversite'de lisansüstü öğrenimi gören öğrencilere verilen bir burstur. Lisansüstü başarı bursu alacak öğrencilerin belirlenmesinde, lisansüstü programlara giriş sınavları sonucu ortaya çıkan başarı sıralaması esas alınır. Lisansüstü başarı bursunun dağıtımı, birinci yılın sonunda öğrencilerin akademik başarılarına göre yeniden değerlendirilir. Bu burstan her anabilim dalında en çok üç öğrenci yararlanabilir. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'ne göre izinli sayılan öğrencilerin bursları, ilgili yönetim kurulunun karar tarihinden itibaren izin süresi kadar kesilir. Ancak öğrencinin yeniden kayıt yaptırması hâlinde bütün öğrencilerin başarı durumu göz önüne alınarak burs ödemeleri kaldığı yerden devam edebilir.

Destek Bursu

Üniversiteye Türkiye ve Kırgızistan dışından kabul edilen öğrencilere, Enstitünün teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile verilen bir burstur. Lisansüstü Destek Bursu verilen öğrencilerin eğitim-öğretim saatleri dışında ilgili anabilim dalı ve/veya enstitünün çalışmalarına yardımcı olmaları zorunludur.

Barınma Yardımı

Rektörlükçe üniversite mevzuatının öngördüğü şartlar çerçevesinde üniversite misafirhanelerinde öğrencilerin ücretsiz barınmalarını sağlamak amacıyla yapılan bir yardımdır (Diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarından gelenlere öncelik tanınır).